การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

Graphic Design for Packaging

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีทักษะในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ในแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาอื่นๆ อย่างเหมาะสม โดยตระหนักถึงคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาปฎิบัติงานกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับสภาพของโลกปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หลักการในการประยุกต์ใช้ส่วนประกอบต่างๆ ในการออกแบบกราฟิก เช่น ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพประกอบ บนภาชนะและบรรจุภัณฑ์ ทฤษฎีการสื่อสารและหลักการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงระบบงานพิมพ์เพื่องานบรรจุภัณฑ์
- นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้นอกเวลาเรียนตามต้องการ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
     -  มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
     -  มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพการออกแบบกราิกบรรจุภัณฑ์
     -  มีวินัย และตรงต่อเวลา
     -  บรรยาย
     -  อภิปรายกลุ่ม
     -  การทำงานกลุ่ม และงานเดี่ยว
     -  การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
     -  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน    
     -  ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด    
     -  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง
 
     -  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
     -  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
     -  สามารถบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ กับความรู้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     -  มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)
     -  มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)
     -  มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน
     -  ประเมินจากผลงานการปฎิบัติรายบุคคล
     -  ประเมินจากผลงานการปฎิบัติรายกลุ่ม
     -  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
     -  ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BAACD128 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล