การบริหารจัดการระบบ

System Management

การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนำ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
เวลาให้คำปรึกษานักศึกษา หลักเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์ สื่อโซเชียล (Facebook กลุ่ม, Line)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล