การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Research for Tourism and Hospitality

1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้นำกระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนองานวิจัยในระดับประเทศได้
         2.1 เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิกฤตต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุค Digital Disruption รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในปัจจุบันได้
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การกำหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย
 - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์หลักสูตรและคณะ
 - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า) ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ด้านคุณธรรมจริยธรรม    1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.1.1.1       2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 2.1.1.2       3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ   การพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และมีภาวะผู้นำ 2.1.1.3      4. มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 2.1.1.4    
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน   ü 2.  สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ   ü 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ     5.  การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ   ü 6.  การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1)  ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย   ü 2)  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน   ü 3)  ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน     4)  กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก     5)  ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ด้านความรู้     1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.2.1.1        2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2.1.2     3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด องค์ความรู้ในงานอาชีพ 2.2.1.3   
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ ü 1.  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ   ü 2.  ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริงภาคปฏิบัติ   ü 3.  อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   ü 4.  การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน     5.  ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ     6.  ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพ (professional) ในวิชานั้นๆ  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1.  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน   ü 2.  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค   ü 3.  ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน   ü 4.  ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะทางปัญญา 1.  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2.3.1.1    2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 2.3.1.2    3. มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 2.3.1.3 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ ü 1.  ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย   ü 2.  การอภิปรายเป็นกลุ่ม   ü 3.  การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นทีม     4.  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ     5.  กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1.  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ   ü 2.  การสอบข้อเขียน   ü 3.  การเขียนรายงาน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 2.4.1.1   2. มีสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 2.4.1.2      3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 2.4.1.3
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1.  บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ   ü 2.  มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม   ü 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษา  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1.  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน     2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)     3. ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน   ü 4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน     5. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.1   2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 2.5.1.2 3.  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.3
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยผ่านการสอบปฏิบัติและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ     2.  ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรมหรือสายการบิน   ü 3. นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน   ü 4. บูรณาการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ     5. ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1.  ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ   ü 2.  ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน   ü 3.  ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์   ü 4.  ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะด้านการปฏิงานได้อย่างมืออาชีพ   1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2.6.1.1   2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2.6.1.2   3.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล 2.6.1.3
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ ü 1. ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ     2.  จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก     3. ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1.  ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน   ü 2.  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ     3.  ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 1 2 3 1
1 BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 4.1 สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5
2 2.1 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค 9 20
3 2.1 ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การฝึกเขียนประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม) 3-6 10
4 2.1, 3.1, 4.1 ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ -concept paper (10 คะแนน) -proposal (10 คะแนน) 8 และ 10 20
5 5.1 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน (Defend) 16 15
6 4.1 ประเมินจากรายงานการวิจัยของกลุ่มผู้เรียน 17 30
ยุทธ ไกยวรรณ์และกมลพรรณ ไกยวรรณ์. (2562). ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว.   กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และคณะ. (2559). การวิจัยแบบผสมวิธี: กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21. มหาสารคาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชาตการพิมพ์.
อรไท ครุธเวโช. (2563). การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ. เชียงใหม่: มทร.ล้านนา.
อัศวิน แสงพิกุล. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานการวิจัยต่างๆ และของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสกว.) และหน่วยงานด้านการวิจัยของภาครัฐและเอกชน
วารสารด้านการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระบบฐานข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่นักศึกษาค้นคว้าหาอ่านได้ด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1
2.2 สุ่มสังเกตการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้ง
3.2 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา

ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบประเมินของหลักสูตรต่อระดับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้ Pretest และ Post -test และหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรดำเนินการทวนสอบตามเกณฑ์ของหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563 ได้ปรับเนื้อหาการเรียนการสอน โดยเพิ่มการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่นฝึกเขียนประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียน Concept paper การปรับปรุง จัดลำดับการสอน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินการวิจัยของนักศึกษาและวิกฤต COVID-19 ในปัจจุบัน