ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ

Plant Climate and Water Management

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้   1.1 .เข้าใจเรื่องภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช    1.2 จัดทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิอากาศ ดิน น้ำและพืช    1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบการให้น้ำแก่พืช    1.4 ปฏิบัติการออกแบบการให้น้ำแก่พืช    1.5 เกิดทัศนะคติที่ดีในเรื่องภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช
เพื่อดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิอากาศและน้ำในการผลิตพืช  ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิอากาศ ดิน น้ำและพืช  ระบบชลประทานในการผลิตพืชและการประเมิน ประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตพืช  The study and practice of climate and water in crops production,   the relationship between climate, soil, water and plants, irrigation systems and evaluation of water application efficiency in crops production
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ทุกวัน ณ ห้องพักอาจารย์สาขาพืชศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์ 0804937829 e-mail wisitphng34@gmail.com
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 2 3 4 จิตพิสัย คะแนนเก็บ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 100