พลศึกษา

Physical Education

1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ 1.2 อธิบายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 1.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการควบคุมน้ำหนัก 1.4 สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1.5 ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย 1.6 ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย 1.7 ทดสอบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.1 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health
3.1 ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
1.2 วิธีการสอน
1. Brainstorming 2. Team Teaching
 
1.3 วิธีการประเมินผล
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. จิตพิสัย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  
 
2.2 วิธีการสอน
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Brainstormin
 
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. งานที่มอบหมาย 3. การสอบ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
 
3.2 วิธีการสอน
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. การนำเสนอผลงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
4.2 วิธีการสอน
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming
 
4.3 วิธีการประเมินผล
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. กรณีศึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5.2 วิธีการสอน
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming
 
5.3 วิธีการประเมินผล
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. กรณีศึกษา 3. โครงงาน 4. การนนำเสนอผลงาน
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 10%
2 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30 %
3 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การสอบกลางภาค 9 10 %
4 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การนำเสนองาน/การรายงาน 12 - 16 40 %
5 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การสอบปลายภาค 17 10 %
.1 พลศึกษา 1.2 สุขภาพส่วนบุคคล 1.3 โภชนาการ 1.4 การปฐมพยาบาล 1.5 สมรรถภาพทางกาย 1.6 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 1.7 วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.1 http://www.thaihealth.or.th/ 2.2 http://hss.moph.go.th/index2.php 2.3 http://thaisportsmed.org
3.1 http://ww.sat.or.th/index.php/en/ 3.2 http://resource.thaihealth.or.th/article-research 3.3 http://www.sportscience.or.th/th/ 3.4 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
1. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 2. ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลั
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป