การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Quality Control in Printing and Packaging

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานทางการพิมพ์การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ ขั้นตอนของกระบวนการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามกระบวนการของแต่ละระบบการพิมพ์ และประเภทของสิ่งพิมพ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางการพิมพ์ รู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์และหลักการสร้างคุณภาพงานพิมพ์ แบบต่างๆโดยอิงตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานทางการพิมพ์การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ ขั้นตอนของกระบวนการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามกระบวนการของแต่ละระบบการพิมพ์ และประเภทของสิ่งพิมพ์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ คำนึงถึงการใช้เอกสาร ตำราวิชาการและบทความต่างๆเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลำดับความสำคัญ

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้หลักการและการทักษะปฏิบัติของการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

11.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการจัดหาเนื้อหาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ แบ่งกลุ่มสำหรับศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่มอบหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการสร้างคุณภาพ อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ส่งรายงานผลพร้อมผลงาน
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามที่กำหนดและครบถูกต้อง
1.3.2 สามารถวิเคราะห์ตามเนื้อหาที่มอบหมายให้ถูกต้อง
1.3.3 สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์และสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางการพิมพ์และการสร้างมาตรฐานทางการพิมพ์ ของแต่ละระบบพิมพ์และประเภทของสิ่งพิมพ์
บรรยาย อภิปราย การนำเสนอตัวอย่างงานพิมพ์จริง เรียนรู้ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตามมาตรฐานสากลและมอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มโดยทำรูปแบบของรายงานและนำเสนอโดยวิเคราะห์ร่วมกัน พร้อมนำเสนอผลงาน และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
2.3.1 ประเมินจากรายงานกลุ่ม
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอประเด็นหัวข้อที่มอบหมายให้วิเคราะห์
2.3.3 ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
 
พัฒนาความสามารถในการคิดการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาทักษะด้านการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมคุณภาพ
 
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์ตามหลักการการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตลอดจนรู้วิธีการและขั้นตอนกระบวนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์อย่างมีระบบ
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา
3.2.4 สามารถควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ตามมาตรฐานการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.3.1ประเมินผลจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.2ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม
4.2.3 การนำเสนอผลงานจริงของการควบคุมคุณภาพ
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาทั้งในงานของตนเอง และงานที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล
5.1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
5.1.5 ทักษะในการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.2.1 นำเสนอผ่านตัวอย่างงานพิมพ์จริง
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.3 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอ
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบได้เป็นอย่างกลมกลืน
6.1.2พัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมเป็นสุข
6.2.1 นำเสนอผ่านตัวอย่างงานจริงโดยใช้หลักด้านการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลมาประกอบ
6.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อศึกษาที่ได้รับมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวม
6.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงความคิดรวบยอดของการทำรายงาน
6.3.2 ประเมินจากระยะเวลาในการปฏิบัติผลงาน
6.3.3 ประเมินจากผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามหัวข้อที่ศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTEPP116 การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ภาคทฤษฎี สอบกลางภาค /สอบปลายภาค 9,18 กลางภาคเรียน 20% ปลายภาคเรียน 20%
2 จากการรายงานสรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์เพิ่มเติม ในชั้นเรียนและนอกเวลา -คิดและวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นคว้าเอกสารในการจัดทำรายงาน -การสรุป รวบรวม เนื้อหาข้อมูลตรงตามหัวเรื่องที่ศึกษา -การทำงานและผลงานที่นำเสนอ -การส่งงานครบตรงตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 จากความสนใจและความร่วมมือ -การเข้าเรียนในห้องเรียน -การใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการทำงาน การมีส่วนร่วมอภิปรายร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
--เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Handbook printing media
- หนังสือมาตรฐานการพิมพ์ออฟเชต รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย
-หนังสือเทคนิคการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ระบบออฟเชต ภักดี พูลสุข
- คุณภาพการพิมพ์ออฟเชตตาม ISO 12647-2 รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว
- มาตรฐานการพิมพ์ออฟเชตแนวคิดและวิธีการOffset Printing Standard รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย
- วารสารการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ “Quality and Standards” ฉบับที่ 88/2550
- วารสารการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ “การจัดการไฟล์ข้อมูลดิจิทัล(ต่อ)” ฉบับที่ 91/2552
- วารสารการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ “สิ่งพิมพ์มีผลใช้ได้ ISO 12647-8 (Valiation prints)” ฉบับที่ 94/2553
- วารสารในวงการพิมพ์ “การวัดคุณภาพของการพิมพ์ดิจิทัล” ฉบับที่ 3 ก.ย. – ต.ค.2555
- http://www.thaiprint.org/thaiprint/index.php
- http://www.ssru.ac.th/teacher/printingonline/mod/resource/view.php?id=443
- http://bangkokprint.com/?p=848
- http://printing99.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
 
3.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
3.2 ทำรายงานปรุปผลและนำเสนอ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ