เคมีเชิงฟิสิกส์

Physical Chemistry

1. มีความเข้าใจกฎและทฤษฎีของแก๊ส
2. เข้าใจกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์
3. เข้าใจทฤษฏีต่างๆทางจลนศาสตร์เคมี
4. เข้าใจสมดุลระหว่างเฟส
5. เข้าใจสารละลายอิเล็กโทรไลต์
6. เข้าใจพื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเคมีเชิงฟิสิกส์
2. นักศึกษานำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี สมดุลระหว่างเฟส สารละลายอิเล็กโทรไลต์ พื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี
Study and laboratory practice about law and theory of gas, thermodynamics, chemical kinetic, phase equilibrium, electrolyte solution, basic experiment of spectroscopy.
- ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ผ่านสื่อสังคม Facebook กลุ่มได้ตลอดเวลา โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปปรึกษาทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย เน้นด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
-ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
-มีวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และกติกาต่างๆที่ดีงามของสังคม
-มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม
การเข้าชั้นเรียน การทำปฏิบัติการ การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การสังเกต การนำเสนองาน การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) การตั้งคำถาม (Questioning) และการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction) เน้นด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญตามลักษณะรายวิชาเคมีฟิสิกส์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
วิธีการวัด
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การเขียนบันทึกรายงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ การนำเสนองาน การฝึกตีความ
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎีแบบเขียนตอบ
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ แผนที่ความคิด Mind Mapping จากโปรแกรม Xmind
- ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลกรณีศึกษาทั้งในรูปของเอกสาร ไฟล์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อสังคม
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเน้นรูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving) สร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping) การตั้งคำถาม (Questioning) การระดมพลังสมอง(Brainstorming) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction) เน้นด้านการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์สามารถนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางเคมีเชิงฟิสิกส์มาใช้แก้ปัญหาทั้งในวิชาการ วิชาชีพ และชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการนำความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มความชำนาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจำในเรื่องนั้น ๆ เป็นการให้โอกาสนักศึกษาใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
วิธีการวัด
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การเขียนบันทึกรายงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ การนำเสนองาน การฝึกตีความ และการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎีแบบเขียนตอบ
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ แผนที่ความคิด Mind Mapping จากโปรแกรม Xmind
- ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลกรณีศึกษาทั้งในรูปของเอกสาร ไฟล์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อสังคม
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเน้นรูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving) สร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping) การตั้งคำถาม (Questioning) การระดมพลังสมอง(Brainstorming) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction) เน้นด้านการพัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน การพัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานกลุ่ม การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเน้นรูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving) สร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping) การตั้งคำถาม (Questioning) การระดมพลังสมอง(Brainstorming) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction) เน้นด้านการพัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน การพัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานกลุ่ม การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
วิธีการวัด
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การเขียนบันทึกรายงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ การนำเสนองาน และการทำปฏิบัติการกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำรายงานผลการทดลอง การสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มจากการใช้แผนที่ความคิด Mind Mapping จากโปรแกรม Xmind การนำเสนองานโดยใช้ PPT
- ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลกรณีศึกษาทั้งในรูปของเอกสาร ไฟล์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อสังคม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BSCCC109 เคมีเชิงฟิสิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-15 ร้อยละ 5
2 ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา การนำเสนองาน/การรายงาน แบบฝึกหัด การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9, 15, 18 ร้อยละ 50
3 ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ การนำเสนอผลการเรียนรู้จากการสรุปความรู้ การค้นคว้าข้อมูลกรณีศึกษา งานวิจัย ทั้งในรูปของเอกสาร ไฟล์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อสังคม 3, 8, 10, 11, 13, 15, 16 ร้อยละ 15
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม การสังเกตจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม การทำปฏิบัติการ 1-8, 10-16 ร้อยละ 10
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication Information Technology Skills) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นกรณีศึกษาเกี่ยวกับเคมีฟิสิกส์กับวิชาชีพ - การนำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม - เทคนิคการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ - ความสามารถในการอธิบายการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 1-16 ร้อยละ 10
ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี. เคมีเชิงฟิสิกส์, พิมพ์ครั้งที่ ๑ โรงพิมพ์นฤรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙. (ปรับปรุง 2560)
ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี. ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์, พิมพ์ครั้งที่ ๑ โรงพิมพ์นฤรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙. (ปรับปรุง 2560)
Latham, J.L. , Jenkins, D.A., and Jones,G.R.H., Selected Experiments in Physical Chemistry. London: Butterworths, 1964.
Atkins, P. .Physical chemistry (ELBS of 5th ed.), Oxfotd Unitversity Press, 1994.
Robert, Silbey J., and Robert, Alberty A., Physical Chemistry. 3rd ed. Massachusetts: John Willy & Sons, 2001.
Shoemaker, D.P. , Garland, C.W., Steinfeld, J.I., and Nibler , J.W., Experiment in Physical Chemistry,
4th ed., New York : McGraw-hill , 1981.
 
Spectrophotometry, http://www.lpdlabservices.C0.uk/analytical technique.html. / 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน 
 
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการสังเคราะห์ในทุกประเด็นทั้งส่วนของเนื้อหาหรือสาระรายวิชา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ นำเสนอเพื่อพัมนาการเรียนการสอนผ่านการจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและจักทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลการประเมินในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินโดยนักศึกษา ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลการประเมินในภาพรวม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
5.2 ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย