กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

Process of Thinking and Problem Solving

1.1 เข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิด 1.2 วิเคราะห์ให้เหตุผลในการนำกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 1.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สมัยใหม่ 1.4 ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา       Study concepts, theories, techniques and development processes for thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and Thai wisdom; innovation and modern technologies are employed as a case study.
45  ชั่วโมง
(1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
(2) มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(3) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการสอดแทรกและส่งเสิรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
(2) การส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
(1) ความสามารติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้การสอนโดยการใช้เกมการเรียนรู้เป็นฐาน (Gamification) โดยจัดให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัต ร่วมกับการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
(1) บันทึกการทำงานและการเรียนรู้ของนักศึกษา
(2) ผลงานจากโครงงานของนักศึกษา
(3) การนำเสนอในชั้นเรียน
(4) รายงานที่นักศึกษาจัดทำ
 
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เกม หรือสถานการณ์จำลอง เป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด
(1) การสร้างและการทดสอบเกม
(2) การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา
(3) การนำเสนอในชั้นเรียน
(1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
(2) มีภาวะควาเป็นผู้นำและผู้ตาม
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
กำหนดกิจกรรมกลุ่ม ที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น โดยมีความคาดหวังดังนี้ (1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(4) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนเสนอรายงาน
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
(1) การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
(2) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
ดำเนินการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
วัดและประเมินจากสภาพจริงจากการปฏิบัติของนักศึกษาและผลงาน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้้อหาที่ศึกษา 2.2 ความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการแและเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดแและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.3 ความสามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้สนศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามการเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม บันทึกการเข้าห้องเรียนของและพฤติกรรมในห้องเรียนในห้องเรียน 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 20
2 ความรู้ รายงานความก้าวหน้าของผลงาน 4, 8, 12, 15 30
3 ทักษะทางปัญญา นำเสนอผลการทดสอบผลงานของนักศึกษา 13, 14, 15 30
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานและพฤติกรรมในห้องเรียน 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 10
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งงานและนำเสนอผ่าน Microsoft Team 10, 12, 14 10
An Introduction to Systems Thinking and Wicked Problem Solving™ [online] https://www.drawtoast.com/
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถวิพากย์งานของเพื่อนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ 2) นักศึกษาสามารถวิพากย์ผลงานได้ในเชิงสร้างสรรค์
1) การใช้เกณฑ์ประเมินการสอนผ่านแบบฟอร์ม 2) การประเมินผ่านการเขียนข้อความสั้น ทั้งเปิดเผยชื่อ และไม่เปิดเผยชื่อ
1) ทำการปรับแก้เนื้อหาให้เหมาะสมกับโครงงานที่นักศึกษาได้จัดเตรียม 2) ลดเวลาการให้ความรู้จากผู้สอน และปรับเป็นการให้คำแนะนำจากการทำงานของนักศึกษา
1) ใช้คำถามในการทวนสอบ 2) ใช้การทดสอบจากการปฏิบัติ
1) สังเกต การทำงานของนักศึกษา ผ่านการ ดู และการนำเสนอของนักศึกษา 2) ฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ผ่านการสอบถามด้วยคำถามสั้น 3) นำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงในส่วนที่สามารถปรับได้ทันที และในภาคการศึกษาถัดไป