เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1

Computer Typing Techniques 1

เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ และสามารถประยุกต์งานพิมพ์ในการจัดทำเอกสารได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการพิมพ์สัมผัสที่ถูกต้องและรวดเร็วในการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ศึกษาวิธีการพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
To study how to touch-type both Thai and in English languages with correctly, accurately and precisely.
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ดังนี้
3.1 วันพุธ (คาบกิจกรรม) เวลา 15.00 - 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ ห้องพักอาจารย์ระบบสารสนเทศฯ โทร. 082-1859680
1.1ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
—1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.4เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
—1.5เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.6สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.7มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
แบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)

การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)

3. การสอนฝึกปฏิบัติการ
4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
 
—2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
™2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
2.5 รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
—2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายบุคคล (Individual Study)

การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)

3. การสอนฝึกปฏิบัติการ
4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.ข้อสอบปฎิบัติ
™3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
™3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)

การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)

3. การสอนฝึกปฏิบัติการ
4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.ข้อสอบปฎิบัติ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
™4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
™4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
™4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
™4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)

การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)

3. การสอนฝึกปฏิบัติการ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.ข้อสอบปฎิบัติ
 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
™5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
™5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
1.ใช้ Power point
2.การแนะนำเทคนิคการพิมพ์งาน
3.การมอบหมายงานด้วยการฝีกปฎิบัติการพิมพ์
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.ข้อสอบปฎิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.5,1.7,2.1,2.2 2.8,3.1,3.3,3.4 -ผลงานที่ได้รับมอบหมาย -สอบกลางภาค 7 9 10% 30%
2 1.1-1.7, 2.1,2.2, 2.8, 3.1,3.3,3.4 4.2,4.4-4.6 , 5.1-5.4 -วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน -การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 2.1,2.2,2.8,3.1,3.3,3.4 -สอบปฎิบัติ 17 30%
1. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
บทเรียนการพิมพ์สัมผัส. (Online). Available: www. https://www.typingstudy.com/th-thai_kedmanee-3/lesson/1/part/2 [20 ตุลาคม 2562].
ฝึกพิมพ์กับโยงใยไทยศึกษา. (Online). Available: www. http://www.thaiedu.net/typing/typing_ thai.php?lesson=T0102. [25 ตุลาคม 2562].
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการฝึกพิมพ์สัมผัส
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนจัดทำโดยมหาวิทยาลัยฯ และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการทดสอบและพัฒนาการของนักศึกษา
- นำผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและผลการเรียนของนักศึกษามาปรับเนื้อหา และเรียบเรียงการสอนใหม่ให้นักศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้น
4.1 ทวนสอบคะแนนสอบของนักศึกษาตามจุดประสงค์การสอนแต่ละหน่วยเรียน
4.2 ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษาตามจุดประสงค์ก่อนสอนแต่ละหน่วยเรียน
5.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินผู้สอน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา น่าน
5.2 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย