การดำเนินงานบริการส่วนหน้า

Front Office Operation

                - มีความรู้ความเข้าใจในสายงานการโรงแรม ( การต้อนรับส่วนหน้า )
              - ทราบถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น จนจบขั้นตอน
              - สามารถนำไปประกอบร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวได้
              - สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
ยวในสภาวะการณ์ต่าง ๆ เช่น ระหว่างการ
- เพื่อให้ตามทันกับยุคสมัยโรงแรมปัจจุบัน
  - เกินการเรียนรู้ใหม่ ๆ
    - มีรายวิชาความรู้มากขึ้น
   - เกิดแรงจูงใจในเนื้อหา วิชาเรียน
ศึกษา โครงสร้าง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการส่วนหน้า ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานโรงแรม อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในแผนกบริการส่วนหน้า การติดต่อผู้ใช้บริการ การสำรองห้องพักและการจัดเข้าที่พัก การบริหารจัดการด้านการจองห้องพัก การเลื่อนการจอง การยกเลิกการจอง รวมถึงการวางแผนการกำหนดราคาขาย การบริหารเกี่ยวกับงานต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าที่สัมพันธ์กับฝ่ายแม่บ้าน ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานของห้องพัก การคืนห้องพักและการรับชำระเงิน การบริการข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานสัมภาระและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติงานพนักงานต้อนรับ
3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาหาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
          ได้รับ กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.3.3  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามี ภาวะ  ผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.4.4   มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1  ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์  เกม  และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึงแนวคิด  ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต  เข้าใจคน  และเข้าใจธรรมชาติ  และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมและสันติ
1.2.2  อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ  และกลุ่มใหญ่
1.2.3  กำหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง  เหมาะสม  และสร้างสรรค์
1.3.3  ประเมินผลการนำเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     3.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.1  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2  อภิปรายหลังการทำกิจกรรม  เกม  หรือสถานการณ์จำลอง
2.2.3  การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.4  การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน
2.2.5  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  (Problem – based Learning)
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2.1  ร่วมกิจกรรม  เกม  บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาค
3.3.2  พิจารณาจากการนำเสนอรายบุคคล และ รายกลุ่ม
4.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาท
ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไข
ปัญหากลุ่ม
4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
 
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3  วิเคราะห์เหตุการณ์  บ้านเมือง  สังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว เหตุการณ์ 
4.3.2  ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานำเสนอ
4.3.3  ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลังจากฟังการนำเสนอผลการศึกษาของเพื่อน
5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการนำเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1
1 BOATH116 การดำเนินงานบริการส่วนหน้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6,1.7,2.1,1.4-2.6,3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 16 10% 25% 10% 25%
2 1.1,1.6,1.7,2.1,2.4-2.6,3.2,4.1-4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรานงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1-1.7,3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
    1. Sheet
    2. หนังสือเรียนชื่อ การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (Hotel Front Office Operations)
    3. อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
     1. www@thaihotel.com
     2. หนังสือเรียนชื่อ การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (Hotel Front Office Operations)
 
    1.หนังสือเรียนชื่อ การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (Hotel Front Office Operations)
    2.รูปภาพประกอบ
             การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- ออกแบบสอบถาม
ทำแฟ้ม Profile ส่วนตัวของนักศึกษา และบอกถึงข้อดี ข้อเสียของรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- สั่งงาน และดูผลงานที่ทำออกมา
- ตั้งคำถาม ภายหลังจากสอนเสร็จในช่วงปลายชั่งโมง เพื่อดูความเข้าใจมากหรือน้อยเพียงใด
- สมมุติเหตุการณ์ หรือปัญหา และสอบถามวิธีการแก้ปัญหาจากนักศึกษา2.1 ผลการเรียน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ให้นิสิตออกไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ  เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในธุรกิจโรงแรมของภูมิภาค
- ชมโรงแรมนอกสถานที่3.
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการแกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- ทดสอบความรู้ก่อน และหลัง
- ตั้งคำถามในรายวิชาอยู่บ่อยๆ เพื่อสุ่มหาคำตอบจากนักศึกษาาร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ชมโรงแรมนอกสถานที่
- เชิญบุคคลภายนอกมาบรรยาย และพูดถึงประสบการณ์ของการทำงาน
- ฝึกงานโรงแรม โดยเน้นฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า