ธุรกิจการบิน

Airline Business

1.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลากำหนดการบิน ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน ระบบ การจอง การออกบัตรโดยสารและการคิดคำนวณค่าโดยสาร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง สายการบิน การจัดทำเอกสาร
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่างประเทศ การขนส่งและ พัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล