นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Recreation for Health Promotion

 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
2. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
3. สามารถเป็นผู้นำและผู้ตาม ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้
4. สามารถเลือกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามความเหมาะสม
5. สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านได้
6. ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สามารถนำไปพัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
1. เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การเป็นผู้นำนันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านของไทยและชาติต่าง ๆ
 

1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. Brainstorming
2. Co – operative Learning
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การตอบสถานการณ์จำลอง
3. การส่งงานตรงเวลาและการเข้าชั้นเรียน
4.  การแสดงความเคารพต่อสถานที่
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1. Co – operative learning
2. Questioning Method
1. การสอบวัดความรู้
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Team Base Learning
2. Jigsaw Teaching
3. Brainstorming
1. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2. การนำเสนอโปรแกรมและจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
​​​​​​1. Jigsaw Teaching
2. Brainstorming
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การนำเสนอผลงานของที่เชื่อมโยงกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 1 1 2 2
1 GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 30%
2 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30%
3 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การสอบกลางภาค 9 10%
4 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การนำเสนองาน/การรายงาน 12-16 20%
5 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การสอบปลายภาค 17 10%
1. นันทนาการ
2. การส่งเสริมสุขภาพ
3. เกมนันทนาการ
4. ค่ายพักแรม
5. การละเล่นพื้นบ้าน
1. http://www.healthsecrecy.com/
2. http://www.thaihealth.or.th/
3. http://www.prapayneethai.com
4. http://www.dpe.go.th/
1. http://thainantakan.igetweb.com/index.php
2. http://rc.rangforever.com/sub.php?sub=1
3. http://www.healthcarethai.com/
1. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน
2. ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป