ปัญหาพิเศษ

Special Problems

1. ฝึกปฏิบัติาการศึกษาค้นคว้า 
2.วิจัยงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3.เขียนรายงานการวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการค้นคว้าวิจัยทางด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า และวิจัยงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตัวเอง วิชาชีพและสังคม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานประกอบการและองค์กรได้
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และการแต่งกาย
2. ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1. มีทักษะภาคปฏิบัติทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ  ตลอดสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
2. สามารถใช้ทักษะแลความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในสถารณ์จริง
ศึกษาค้นคว้า ทำวิจัย เขียนรายงานการวิจัย
ผลงานการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
1. มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
2. มีภาวะผู้นำและผู้ตามในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอนโดยให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
การทำงานกลุ่มและผลงานที่มอบหมาย
1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้
2. สามารถสื่อสาร นำเสนอ และติดตามความก้าวหน้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างเหมาะสม
ค้นคว้าและทำงานวิจัย ตลอดจนสามารถนำเสนองานวิจัยได้
สังเกตุ การทำงาน ผลงานที่มอบหมาย และการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN127 ปัญหาพิเศษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การทำงานตรงเวลา การรับผิอชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5%
2 ความรู้ งานที่มอบหมาย 1-16 20%
3 ทักษะทางปัญญา การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนองานวิจัย 2-17 10
6 ด้านทักษะ การศึกษาค้นคว้า รายงานการวิจัยและการนำเสนองานวิจัย 1-16 40%
คู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ค้นเอกสารและงานวิจัยจากสื่อในห้องสมุดและสื่อออนไลท์
การเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ผลการประเมินของนักศึกษา
ผลงานวิจัยของนักศึกษา การนำเสนองานวิจัย
ผลการประเมิน จะนำมาปรับปรุงใน มคอ 3 ในปีถัดไป
ทวนสอบจากผลงานของนักศึกษา
นำผลการประเมินไปปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป