เทคโนโลยีการพิมพ์

Printing Technology

ศึกษาประวัติ หลักการทางการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ การพิมพ์พื้นฉลุ และกระบวนการพิมพ์ไร้แรงกด ตลอดจนกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและหลักการทางการพิมพ์
2. เพื่อให้นักศึกษารู้ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ การพิมพ์แบบไร้แรงกด
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกประเภทการพิมพ์ที่เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท
ศึกษาประวัติและหลักการทางการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบ ตลอดจนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติงานด้านหลักการพื้นฐานในการถ่ายทอดภาพทางการพิมพ์
3 ชั่วโมง
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งแล ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีการพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ  บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
 
1 ประวัติและหลักการทางการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ
2 หลักการและพัฒนาการการพิมพ์ไร้แรงกด
3 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
4 ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบ
1 บรรยายและการฉายสื่อภาพเคลื่อนไหว
2 มอบหมายงาน และให้มีการนำเสนอรายงาน
3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1   ประเมินจากงานปฏิบัติและการนำเสนองานที่มอบหมาย
2   มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
1 สามารถคิด และวิเคราะห์ทุกเรื่องอย่างมีวิจารณญาณ
2  นำความรู้ที่ได้มาประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2   อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย
3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
1   จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ค้นคว้าหาข้อมูล
2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
1  การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
2  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอ 
3  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4  สังเกตพฤติกรรมจากการการทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลา ที่กำหนด     
1   ทักษะความรู้ด้านพื้นฐานและหลักการการพิมพ์แต่ละระบบ
2   มีความรู้ข้อดีและข้อจำกัดการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ
3   มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
1   บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2   แสดงสื่อ หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบความเข้าใจ
3  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4   นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
1   ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอ
2   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
        1   มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
        2   มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
        3   มีการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
2   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่ศึกษาอยู่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
1   พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
2   ผลการสอบภาคทฤษฎี
3   สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออก
4   ประเมินจากผลงานทำได้ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย ตรงเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเน้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้งานอย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามรถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้รู้ในศาสตร์มาช่วยสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารุถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP101 เทคโนโลยีการพิมพ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9, 18 65%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 13, 14 10%
4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบ กิจกรรมกลฃุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 5, 7, 10, 12 10%
5 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด่ช้วยสื่อทางเทคโนโลยี 5, 7, 10, 12 5%
- การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15.
   - กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
 - กระบวนการพิมพ์พื้นลึก พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 1-4. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 5-10. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน. รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย, 2548
- เทคโนโลยีการพิมพ์ ความก้าวหน้าและการนำไปใช้งาน. อรัญ หาญสืบสาย. 2557.
 ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2   ผลการเรียนของนักศึกษา
3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ