การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

3D Animation Design

- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพออกแบบสื่อสาร ความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  และการอ่านแบบ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
- มีทักษะการปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติกับงานด้านต่างๆ
- สามารถทำงานได้ตามกระบวนการออกแบบ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้อย่างเป็นระบบ
ในรายวิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ BAACD115 เป็นการพัฒนามาจากรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภาพ 3 มิติ 43011012 โดยในรายวิชาใหม่นี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น 3 มิติ จากโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ  ที่เหมาะสมกับการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญโปรแกรมนี้มากยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการสร้างสื่อรูปแบบอื่นได้ได้มากยิ่งขึ้น
เพื่อการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยังมีฝึกเทคนิคในด้านต่างๆอาธิ การกำหนดการเคลื่อนไหว การสร้างสีหน้าอารมณ์ให้กับตัวละคร การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้อง การจัดแสง การทำเทคนิคพิเศษในการประมวลผลการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่ออื่นๆ
อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
- ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
- มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
 - ปฏิบัติงาน
- การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย
- ประเมินจากผลงานปฏิบัติ
- ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ 
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติกับงานประเภทอื่นๆได้
- มอบหมายงานบุคคล (งานในคาบเรียน)
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)
- มีทักษะการปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ในการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติกับงานด้านต่างๆ
- สามารถทำงานได้ตามกระบวนการออกแบบ และการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้อย่างเป็นระบบ
- มอบหมายงานบุคคล (งานในคาบเรียน)
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (งานในคาบเรียน การบ้าน)
- รู้หลักการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อสาหรับนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
- สามารถสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดงานให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
- มอบหมายงานบุคคล (งานในคาบเรียน)
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (งานในคาบเรียน การบ้าน)
- ประเมินจากการนำเสนอ (การพูด การตอบคำถาม ความพร้อมของทีม)
- มีทักษะในการทำตามแบบและปฎิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
- มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
- มีทักษะในการปฏิบัติการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
- มอบหมายงานบุคคล (งานในคาบเรียน)
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)
- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย - ประเมินจากผลงานปฏิบัติ - ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAACD115 การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล