ศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร

Communication Design Thesis

สามารถออกแบบผลงานตามหัวข้อที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากกรรมการ ศิลปนิพนธ์ โดยศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบในหัวข้อที่เลือก ศึกษาการแก้ปัญหาและดำเนินการออกแบบจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนำเสนอผลงานและรับการประเมินผลจาก คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
-
ปฏิบัติออกแบบผลงานตามหัวข้อที่ได้นาเสนอและผ่านการอนุมัติจากกรรมการ ศิลปนิพนธ์ โดยศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบในหัวข้อที่เลือก ศึกษาการแก้ปัญหาและดาเนินการออกแบบจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา นาเสนอผลงานและรับการประเมินผลจาก คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
2 ชั่วโมงโดยระบุ วัน เวลา ไว้ในตารางสอน แจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประจำสาขาวิชา
-ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
-มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
-มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ
- ปฏิบัติงาน
- การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
- ประเมินจากผลงานปฏิบัติ 
- ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
-มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
-มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
- บรรยาย 
- มอบหมายงานบุคคล
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
- ประเมินจากการนำเสนอ
-สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
-มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
- มอบหมายงานบุคคล (งานในคาบเรียน) 
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ) 
- มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน) 
- นำเสนอข้อมูล
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (งานในคาบเรียน การบ้าน) 
- ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน) 
- ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 
- ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงานนิทรรศการ) 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
- ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด 
- ประเมินจากผลงานกลุ่ม (การค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย งานนิทรรศการ) 
- ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 
-สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาหรับงานศิลปกรรม
- มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูลศิลปนิพนธ์) 
- มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงานนิทรรศการ) 
- นำเสนอข้อมูล 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เล่มศิลปนิพนธ์) 
- ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงานนิทรรศการ) 
- ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 
- ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
-มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
-มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
- ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  แก้ไข
- ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
- ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด 
- ประเมินจากผลงานเดี่ยว (การตรวจแบบร่าง โครงงาน) 
- ประเมินจากผลงานกลุ่ม (การตรวจความคืบหน้าและการจัดนิทรรศการ) 
- ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 3 4 2 4 2 1 2 3 2 3
1 BAACD122 ศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3, 4.2 การเข้าเรียน การแสดงพฤติกรรมการเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10
2 1.1-1.3, 2.3-2.4, 3.2, 3.4, 5.1-5.3, 6.2-6.3 การติดตามงานรายบุคคล การทำงานตามแผนงานความก้าวหน้า คะแนนจากที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตลอดภาคการศึกษา 20
3 1.1-1.3, 2.3-2.4, 3.2, 3.4, 5.1-5.3, 6.2-6.3 ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ รูปเล่มศิลปนิพนธ์ 16 30
4 1.1-1.3, 2.3-2.4, 3.2, 3.4, 5.1-5.3, 6.2-6.3 ประเมินจากการนำเสนอศิลปนิพนธ์ การสอบปกป้อง 10-15 20
5 1.1-1.3, 2.3-2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 5.1-5.3, 6.2-6.3 การจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมวางแผน ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดนิทรรศการ 9-10 20
เอกสารการจัดทำรายละเอียดโครงการหลักสูตรออกแบบสื่อสาร
กำหนดการสอบ
-
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ 
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้  ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
2.2 สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 
2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน  
3.2 ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล