ทักษะวิชาชีพประมง 4

Practical Skills in Fisheries 4

เพื่อฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะวิชาชีพทางการประมง  เน้นให้เกิดความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจทางการประมง ตลอดจนการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ฝึกปฏิบัติงานทางการประมงเฉพาะทางที่เน้นให้เกิดความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจทางการประมง ตลอดจนการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
-
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ - มีระเบียบ วินัย เคารพตามกฎกติกาสังคม ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
- การบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอน - มอบหมายงานกลุ่ม
- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - ประเมินความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ - เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การบรรยาย - การสาธิต ในชั่วโมงปฏิบัติการ - การใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน - บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
- ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- การบรรยาย - การสาธิต - การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้แบ่งกลุ่มย่อย และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ของปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ
ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง และการตอบปัญหาในชั้นเรียน
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มในการทำบทปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล - การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
-ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อธิบายวิธีการปฏิบัติการทดลอง และ/หรือ การคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎี - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
- ประเมินจากการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข/จัดเก็บข้อมูลการทดลองอย่างเป็นระบบ - ประเมินจากการเขียนรายงาน
- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ - สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาและพัฒนาต่อยอดได้
- จัดกิจกรรมให้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติ - จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ประเมินจากทักษะการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - คุณภาพของงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล