การเตรียมโครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

Civil Technology Education Project Proposal

รู้ความหมายหลักการ และลักษณะของโครงการ เข้าใจคุณลักษณะของโครงงาน  เข้าใจหลักการเขียนโครงงานตระหนักในความสำคัญของการทำโครงงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการเป็นครูช่างที่ดี และมีคุณลักษณะของครูที่ดีเช่น การเป็นครูที่มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึก ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมโยธา การเขียนโครงงาน การนำเสนอหัวข้อโครงกางานเพื่อที่จะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อไป
ตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละราย
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวิย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนในทุกครั้ง
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) แสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ
ปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน
วัดและประเมินผลการวิเคาระห์แบบวิภาษวิธี จากพฤติกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
มีะความเข้าใจหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อภิปราย การทำรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย
วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน การอภิปราย การทำรายงาน การค้นคว้า และการสอบกลางภาคและปลายภาค
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์ สังเคราห์ การทำแฟ้มวิเคราะห์ข่าวตลอดภาคการศึกษา
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาเองอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน มีความสามารถมรการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ทำกิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
วัดและประเมินจากการผลการเรียนแบบร่วมมืออประเมินจากความรับผิดชอบในการปฎิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการทำกิจกรรมกลุ่มและการทำรายงาน
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น วิเคราะห์และจัดการ สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานโดยใช้เทคโนโลยี
 
ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและอินเตอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ
วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ แเละนำเสนอรายงานการใช้เทคโนโลยีในการรายงาน
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างประสิทธิภาพ
ฝึก ปฏิบัติการเขียนโครงการโดยคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและอินเตอร์เน็ต
วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานการใช้เทคโนโลยีในการรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDCV024 การเตรียมโครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค 9 20%
2 สอบปลายภาค 17 20%
3 งานที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียน 25%
4 การนำเสนองาน ตลอดภาคเรียน 25%
5 เวลาเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วม ตลอดภาคเรียน 10%
การเขียนโครงงาน
การนำเสนอโครงงาน
สถิติในการทำโครงาน
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเตรียมโครงงาน
การนำเสนองานวิจัย
การประเมินประสิทธิรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียีน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีนสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรังการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ