เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4

Construction Technology 4

1.1 เข้าใจหลักการ วิธีการก่อสร้าง รายละเอียดของอาคารในระบบอุตสาหกรรม
1.2 เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุก่อสร้างในระบบประสานพิกัดกับระบบอุตสาหกรรม
1.3 มีทักษะในการเขียนแบบก่อสร้างในระบบประสานพิกัด
1.4 มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างให้เกิดความประหยัดทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการก่อสร้าง รายละเอียดของอาคารในระบบอุตสาหกรรม วิเคราะห์วัสดุในระบบประสานพิกัด จัดทำแบบก่อสร้างที่คำนึงถึงความประหยัดทางเศรษฐกิจ
2.1 คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องพัฒนา: ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
2.2 ความรู้: ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอวิธีการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม รู้จักเปรียบเทียบและนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ของตน
2.3 ทักษะทางปัญญา: ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูป
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: เน้นย้ำความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: สนับสนุนให้นักศึกษาใช้โปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ
 
ศึกษาหลักการ วิธีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง องค์ประกอบและรายละเอียดของอาคารในระบบอุตสาหกรรม ระบบประสานพิกัด ฝึกปฏิบัติเขียนแบบอาคารในระบบอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่
อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวปไซต์คณะ
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ เฉพาะรายที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง อาคารที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมในระบบอุตสาหกรรม
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาค้นหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ใช้ประกอบการทำรายงานอย่างถูกต้อง
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งทฤษฎีและหลักปฏิบัติตามเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอโดยมอบหมายงานให้นักศึกษาติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นวัดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติของผู้เรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารในระบบสำเร็จรูป วิเคราะห์โครงสร้าง design-detail การเลือกใช้วัสดุ และนำเสนอผลงาน
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินจากโครงการออกแบบก่อสร้าง และการนำเสนอผลงานภาคปฎิบัติ
3.3.3 สังเกตุพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่ม ประกอบด้วยการค้นคว้าข้อมูล การศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการทำงาน และรายงานที่นักศึกษานำเสนอ
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการค้นคว้าข้อมูล การศึกษาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งการนำเสนอผลงาน
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.2 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเวปไซต์สื่อการสอน E-Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำและนำเสนอรายงาน
5.3.2 ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้จัดทำรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 42013304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 องค์ความรู้ การทดทดสอบย่อย รายงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 ทักษะทางปัญญา ผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแบบร่าง การเขียนแบบก่อสร้าง และการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ปฎิการเขียนแบบ และการนำเสนอผลงาน ตลอดภาคการการศึกษา 5%
กิติพงศ์ พลจันทร์ และ ทัต สัจจะวาที. 2561. ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ. กรุงเทพฯ: ซีเเอ็ดยูเคชั่น
เรืองศักด์ กันตบุตร. 2540. การออกแบบประสานพิกัด. เอกสารประกอบการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สภาวิศวกร. 2556. การก่อสร้างโครงสร้างสำเร็จรูป
เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
https://precast.rmutl.ac.th
http://thai-engineers.blogspot.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเสนอความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
1.2 การประเมินรายวิชา และแบบประเมินผู้สอน
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีม
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประมวลการเรียนรู้
หลังจากการประเมินการสอนแล้วจึงดำเนินการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมระดมความคิด และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสอนดังนี้
3.1 การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ระหว่างการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ จากการสอบถามนักศึกษา การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และเมื่อประกาศผลการเรียนแล้วมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นอกรายวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพยิ่งขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ความรู้เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรืออุตสาหกรรมต่างๆ