จิตรกรรม 4

Painting 4

    รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่างๆในการเขียนภาพจิตรกรรม     เข้าใจขั้นตอน  วิธีการวาดภาพเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันและเทคนิคอื่นๆในรูปแบบ   ต่างๆทั้งแบบเหมือนจริงและแบบสร้างสรรค์     มีทักษะในการเขียนภาพจิตรกรรมแบบเหมือนจริงและแบบสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องระหว่างรูปแบบและแนวความคิดในการแสดงออกในการสร้างสรรค์     เลือกเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมได้อย่างเหมาะสมกับแนวความคิดเฉพาะตนมีความเป็นอัตลักษณ์ รู้และเข้าใจในการจัดวางรูปทรงให้สอดคล้องกับ เนื้อหาเรื่องราว ,อารมณ์ ความรู้สึก  ของรูปแบบต่างๆในลักษณะการสร้างสรรค์ได้     สามารถวิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆในงานตนเองและเห็นคุณค่าในงานจิตรกรรม
ศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติการวาดภาพจิตรกรรม  ด้วยการใช้เทคนิคสีน้ำมันหรือเทคอื่นๆที่มีความหลากหลาย โดยเลือกมุมมองด้านองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกผ่านทัศธาตุ เพื่อฝึกฝนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพเหมือนจริง กึ่งเหมือนจริง หรือนามธรรมก็ได้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกด้านแนวความคิดเฉพาะตน  ค้นหารูปแบบและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมต่อการนำเสนอเนื้อหานั้นๆ ทั้งนี้นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ผลงานตนเองเพื่อพัฒนาผลงานตามหลักการความงามและการสื่อความหมายอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์
ปฏิบัติเกี่ยวกับจิตรกรรม ให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดรูปแบบขั้นสูงขึ้นจากจิตรกรรม 3 โดยการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ เพื่อศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์กันของรูปแบบเนื้อหา และเทคนิคที่เหมาะสมในการแสดงออกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน
4   ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
   1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
         พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ    มีความรักในวิชา  รักที่จะฝึกฝนค้นคว้าตามกระบวนการของวิชา      มีความรับผิดชอบต่อการศึกษาค้นคว้าให้ประสบผลสำเร็จตามวิธีการต่างๆ      มีวินัย    มีความซื่อสัตย์
-สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
      -แสดงให้เห็นถึงผลของความรักต่อวิชา   วินัย   ความซื่อสัตย์
                     -แสดงให้เห็นถึงผลของความรับผิดชอบต่อวิชาการ
   -ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน   และนอกชั้นเรียน
   -ประเมินพฤติกรรมจากความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
             มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านจิตรกรรมได้อย่างประสบผลสำเร็จ     มีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวาดภาพเขียนภาพเหมือนจริง กึ่งเหมือนจริง หรือนามธรรมก็ได้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกด้านแนวความคิดเฉพาะตน  ค้นหารูปแบบและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมต่อการนำเสนอเนื้อหานั้นๆ ทั้งนี้นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ผลงานตนเองเพื่อพัฒนาผลงานตามหลักการความงามและการสื่อความหมายอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์
2.2 วิธีการสอน
        - บรรยายประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้เห็นถึงเทคนิค  วิธีการ ,  ผลงานตัวอย่าง , ผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียง
        - บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกตัวอย่างผลงานให้ได้เห็น และเข้าใจในแนวความคิดในการสร้างสรรค์ใหม่ๆในงานจิตรกรรมร่วมสมัย
        - ปฏิบัติงานจริง เพื่อศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนต่างๆวิจารณ์แนะนำเพื่อพัมนาต่อ
2.3 วิธีการประเมินผล
        - ประเมินจากความสมบูรณ์ของผลงานจิตรกรรมของแต่ละบุคคล
        - ประเมินจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด เทคนิคที่ใช้ และรูปแบบนำเสนอในผลงานจิตรกรรม ที่มีความงาม ความหมายที่มีคุณค่าทางทัศนศิลป์
        - ประเมินจากความรู้ความสามารถในการบรรยายอธิบายผลงานของตนสอดคล้องกับผลงานที่ปรากฏตามองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรม
        - ประเมินจากการสอบกลางภาค  และปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
1.1                 พัฒนาความสามารถในความเข้าใจในการสร้างสรรค์ ตามข้อกำหนด เลือกเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมได้อย่างเหมาะสมกับแนวความคิดเฉพาะตนมีความเป็นอัตลักษณ์ รู้และเข้าใจในการจัดวางรูปทรงให้สอดคล้องกับ เนื้อหาเรื่องราว ,อารมณ์ ความรู้สึก  ของรูปแบบต่างๆในลักษณะการสร้างสรรค์ได้
3.2 วิธีการสอน
- นำเสนอผลงานการวาดเส้นในลักษณะเหมือนจริง ที่แสดงให้เห็นถึงเทคนิค วิธีการต่างๆ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - แนะนำหรือสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆ  เพื่อให้เกิดทักษะและปัญญา
 - มอบหมายให้ค้นคว้า  ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - วิเคราะห์  วิจารณ์ผลงานปฏิบัติของแต่ละบุคคลให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลความก้าวหน้าจากการศึกษาค้นคว้า    เปรียบเทียบกับผลงานปฏิบัติในแต่ละครั้ง
 - ประเมินผลความรู้  ความเข้าใจจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
  - มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
  - มีทักษะในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
  - มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน  หรือทำงานเป็นกลุ่ม
        4.2 วิธีการสอน
 - แสดงให้เห็นถึงผลของความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 - แสดงให้เห็นถึงผลของความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
---ประเมินผลจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันในชั้นเรียน
      ---ประเมินผลจากความรู้  ความเข้าใจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน
---ประเมินผลจากการกำหนดให้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
              1.  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
         2.  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง    เหมาะสม
        3.  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
                  ---ทักษะความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
              ---ทักษะความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
            ---นำเสนอตัวอย่างความรู้  ความชำนาญเกี่ยวกับการเขียนภาพจิตรกรรมแนวใหม่ๆ  รวมทั้งตัวอย่างผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ---นำเสนอตัวอย่างเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ---มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
                 ---ประเมินผลความรู้ความเข้าใจจากผลงานที่สร้างสรรค์ตามเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
               ---ประเมินผลจากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ๖.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
1.  มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
2.   มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละบุคคลถนัดได้
3.   สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4.   สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5.   มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
               ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามใบงาน และการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วย
๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
                  ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและจากชิ้นงานมีการใช้เทคนิคทางวาดเส้นสร้างสรรค์ รูปแบบและแนวความคิด มีความสอดคล้องกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA126 จิตรกรรม 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษาสามารถปฎิบัติและเข้าใจหลักการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผ่านหัวข้อที่กำหนด โดยแสดงออกผ่านแนวความคิด เทคนิคและรูปแบบเฉพาะตนได้ ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อโดยมีหลักการเรื่องความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาแนวความคิด เทคนิค และรูปแบบที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 1-17 40%
2 นักศึกษาสามารถปฎิบัติและเข้าใจหลักการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผ่านหัวข้ออิสระ โดยแสดงออกผ่านแนวความคิด เทคนิคและรูปแบบเฉพาะตนได้ ประเมินจากผลงานนักศึกษาในแต่ละหัวข้อโดยมีหลักการเรื่องความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาแนวความคิด เทคนิค และรูปแบบที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 1-17 30%
3 นักศึกษาสามารถเข้าใจเรื่องแนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรมได้ ประเมินจากเนื้อหาแนวความคิดของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อเป็นสำคัญ 1-17 20%
4 มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน 1-17 10%
      รศ.จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.โลกศิลปะศตวรรษที่20.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์เมืองโบราณ,2552
      รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก.แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์อัมรินทร์ ปริ้นติ้ง,2550
      คอตติงตัน,เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่:ความรู้ฉบับพกพา.กรุงเทพ:โอเพ่นเวิลด์ส,2554
  หนังสือศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่9,พิมพ์ครั้งที่2 .กรุงเทพ:อัมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2540
      ศาสตราจารย์ กำจร สุนพงษ์ศรี. หนังสือศิลปะสมัยใหม่ .สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554
      ชลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,2534
www.fineart-magazine.com
www.American painting
www. Art Now
                   ---สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นในเนื้อหานั้น
      ---นักศึกษาประเมินการสอนในคอมพิวเตอร์
      ---ประเมินการสอนโดยผู้บริหารของภาค หรือสาขาวิฃา
---จัดประชุมคณะอาจารย์  ระดมความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
    ---สรุปผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา
---ประชุมคณะอาจารย์แจ้งผลการประเมิน    แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการสอน
---จัดประชุม สัมมนาคณะอาจารย์เพื่อพัฒนาเทคนิคใหม่เกี่ยวกับการสอน
---มีคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา
---มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ และผลสอบ 
---ให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนน    ผลคะแนนจากฝ่ายทะเบียนได้
    ---นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น    คะแนนสอบของนักศึกษา   การประชุมสัมมนานำมาสรุปผล และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป