ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม

Special Topics in Engineering Problem

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGIE128 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 2.1.2 3.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 / 17 20% 20%
2 1.1.1 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 2.2.1 4.2.1 แบบฝึกหัดกลุ่ม การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 6.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการจัดสัมมนา ปลายภาคการศึกษา 30%
1. การบริหารการผลิต, ยุทธ ไกยวรรณ์
2. การบริหารจัดการทีมงาน, ณัฐยา สินตระการผล
3. การเจรจาต่อรอง, ณัฐยา สินตระการผล
4. คัมภีร์ผู้จัดการ, ณัฐยา สินตระการผล
5. การบริหารจัดการนวัตกรรม,ณัฐยา สินตระการผล
ไม่มี
ตำราหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ประเมินผลโดยคณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตาม PM-14
- อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอนของตนเองโดยดูพฤติกรรมการเรียนและผลการสอบของนักศึกษา
- ประเมินผลโดยคณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตาม PM-14
- อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอนของตนเองโดยดูพฤติกรรมการเรียนและผลการสอบของนักศึกษา
อาจารย์มีการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมในการให้คะแนน
- มีการทวนสอบการให้คะแนนในข้อสอบ รายงาน โดยอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในรายวิชาเดียวกัน
- จัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- ทำการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาค่าความยากง่าย