วิศวกรรมการเชื่อม

Welding Engineering

1.  สารมารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะได้อย่างถูกวิธี 2.  ปลูกฝังให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่องานเชื่อมโลหะ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการเชื่อมโลหะ และสามารถใช้ทักษะที่นำหลักวิชาการมาใช้ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้มีการใฝ่รู้ในเรื่องที่เหมาะสม  ถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโลหะวิทยาการเชื่อมกรรมวิธีการเชื่อมองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อมอิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่องานเชื่อมการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานเชื่อมมาตรฐานและสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมและการประมาณราคางานเชื่อม                Study and Practice of welding metallurgy; welding procedure; influentialelements to welding; the influenceof thermal to welding; investigateand analysis of defects in welds; welding electrode standardsand symbols; cost estimation in welding.
 - อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศในเวลาเรียนแรก ว่ามีการให้คำปรึกษาในช่วงในบ้าง  ตลอดทั้งภาคเรียน  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยการสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดระยะเวลาในการเรียนการสอน             กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมตลอดระเวลาที่ดำเนินการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
1.1 มีจิตสำนึกสารธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (รอง) 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม(หลัก) 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา การทำกิจกรรมในชั้นเรียน 2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษา เช่น การทำรายงาน การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่ลอกงานเพื่อน 4. ประเมินผลพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน    และการสอบ เช่น การแต่งกายที่ถูกระเบียบ  การมีสัมมนาคารวะต่อผู้ใหญ่  การทุจริตในการสอบ 5. ประเมินจากการรับฟังคิดเห็นร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน 6. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาต้องได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของ การจัดทำแผนการสอน  และปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ             กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ประกอบด้วยการบรรยาย  การอภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอแผนการสอน  การได้ลงมือปฏิบัติงานเชื่อมเพื่อรู้ขั้นตอนต่างๆให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนการสอน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา (หลัก) 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา (รอง) 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รอง)
1. ประเมินจากการตอบข้อซักถามการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. ประเมินจากการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 3. ประเมินจากการจัดทำแผนการสอน 4. ประเมินความรู้จากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค และการทดสอบหลังเรียน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้เมื่อจบการศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นสำคัญ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (รอง) 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ (หลัก)
1. ประเมินจากการตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. ประเมินจากแบบฝึกหัด แผนการสอน ใบงาน การลงปฏิบัติงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3. ประเมินจากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค และการทดสอบหลังเรียน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์ในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น การวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม สภาวะผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี (รอง) 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รอง) 4.3 สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม (หลัก) 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม การตอบข้อซักถาม 3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4. ประเมินความรับผิดชอบงานกลุ่ม การส่งงานตามเวลา การช่วยเหลือในการทำงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือ สื่อสารที่เหมาะสม (รอง) 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (หลัก) 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม (รอง)
1. ประเมินจากแบบฝึกหัด 2. ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3. ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากเอกสาร การรายงานและงานมอบหมาย 4. ประเมินทักษะการใช้สื่อ การใช้ภาษา จากการแสดงความ คิดเห็น
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หลัก) 6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอน ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
- ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 การสะท้อนความคิดของนักศึกษา 1.3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามผลคะแนนในการทำงานเพื่อเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดจะสามารถนำไปปรับปรุงตนเองและเตรียมพร้อมในการสอบต่อไป 1.4 ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 1.5 ให้นักศึกษาประเมินวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 2.4 สาขาวิชาตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนจากการสังเกตการสอน การสัมภาษณ์นักศึกษา
การปรับปรุงการสอน ดำเนินการดังนี้ 3.1 การประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 3.4 ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาที่มีปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของวิชาดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบวิธีสอน ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 5.1ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 ผู้สอนมีการทบทวนการเรียนการสอนทุกครั้งที่ทำการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งถัดไป และมีการประเมินผลการสอนโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินทุกภาคการศึกษา       และนำผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 5.3 ขั้นตอนการทบทวนและวางแผนปรับปรุงรายวิชา        1) พิจารณาผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา        2) การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        3) เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตร        4) เสนอหัวหน้าสาขาและกรรมการคณะเพื่อวางแผนในการปรับปรุงปีการศึกษาต่อไป