ประมาณราคา

Cost Estimation

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ประโยชน์ ประเภทของการประมาณราคา
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการการประมาณราคา
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามผลการประเมินในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ศึกษาหลักการและวิธีการในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา เงื่อนไข สัญญา การแบ่งงวดงานก่อสร้าง ตัวแปรที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้าง
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นเรื่องความมีวินัย  ตรงต่อเวลา
มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มให้ช่วยเหลือกัน
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของคณะ และกิจกรรมนักศึกษา
ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-   การบรรยายประกอบสื่อผสม โดยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ปฏิบัติงานจริง
-   การทำงานปฏิบัติในชั้นเรียน ให้คำแนะนำเป็นรายกรณีศึกษา
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากงานปฏิบัติในชั้นเรียน
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
-  การบรรยายประกอบสื่อผสม
-  การมอบหมายงานปฏิบัติ
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากงานฝึกปฏิบัติที่มอบหมายในชั้นเรียน
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
-  มอบหมายงานกลุ่ม
-  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
-  บรรยายให้คำแนะนำและอภิปราย
-  นำเสนองานปฏิบัติโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีฯ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
1 42014402 ประมาณราคา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้จากการศึกษาและการวิเคราะห์จากการทำงาน การทำงานปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 55
2 ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคำนวณ การสอบกลางภาค 9 ร้อยละ 15
3 ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคำนวณ การสอบปลายภาค 17 ร้อยละ 20
4 ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน/การทำงาน ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10
1. หลักการประมาณราคา
2. แบบฟอร์มการประมาณราคา
3. ราคาวัสดุและแรงงาน
เวบไซต์รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างและราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
www.yotathai.com
http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตของผู้สอน
2.2   ผลการทำงานปฏิบัติในชั้นเรียนของนักศึกษา
2.3   ผลการสอบ
ใช้ผลการประเมินโดยนักศึกษา และการประเมินโดยผู้สอน เป็นเครื่องมือปรับปรุงการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษา
-  มีคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา
-  มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและผลสอบ
-  แจ้งผลการประเมินผลการสอบ การรายงาน การนำเสนอและคะแนนให้นักศึกษาทราบ
นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา การประชุมสัมมนา และมคอ.5 มาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป