การสื่อสารโครงข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network Communication

ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางของการสื่อสารผานโครงขาย โครงสรางของการสื่อสารผานโครงขายสมัยใหม  การสงขอมูลของคอมพิวเตอรมาตรฐาน  โครงสรางของโครงขายขนาดเล็ก โครงสรางของโครงขายขนาดเล็กที่ใชการสงความเร็วสูง  ตัวอยางของโครงขายความเร็วสูงและการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงขายขนาดเล็กด้วยอุปกรณทางซอฟต์แวรและฮารดแวร
ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางของการสื่อสารผานโครงขาย โครงสรางของการสื่อสารผานโครงขายสมัยใหม  การสงขอมูลของคอมพิวเตอรมาตรฐาน  โครงสรางของโครงขายขนาดเล็ก โครงสรางของโครงขายขนาดเล็กที่ใชการสงความเร็วสูง  ตัวอยางของโครงขายความเร็วสูงและการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงขายขนาดเล็กด้วยอุปกรณทางซอฟต์แวรและฮารดแวร
Study of structure of communication network; structure of modern communication network; data transmission of computer and standard; small and high speed communication network; example of high speed communication network and analysis of efficiency of communication network; software and hardware.
6
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล