คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร

Computer for Communication Design

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ⬤ มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น   มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ 

 
ด้านความรู้

  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ   มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม   มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 

 
ด้านทักษะทางปัญญา

  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี วิจารณญาณ  ⬤ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์    สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ วิชาชีพได้    มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

  มีภาวะผู้นาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ⬤ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ    สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ คิดเห็นที่แตกต่าง 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาหรับงานศิลปกรรม 

 
ด้านทักษะพิสัย

⬤ มีทักษะในการทาตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนา  ⬤ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง   มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 
 
 
 
ในรายวิชา BAACD106 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร เทอม 2/2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนคาบในการเรียนแต่ละโปรแกรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและเพิ่มโปรแกรม Indesign เข้ามาเพิ่อช่วยเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาในการทำสิ่งพิมพ์อนไลน์และออฟไลน์ และจะสอดแทรกเนื้อหาของงานให้นักศึกษาได้ลองคิด วิเคราะห์ และพัฒนาในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ โดยผสมผสานเข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ โลก และการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงมีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับชุมชนเพิ่มอีกด้วย
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมกราฟิกประเภทเวคเตอร์ บิทแมพ โปรแกรมสำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสื่อ
อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
  1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ⬤ 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น   1.3 มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 1.2 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 1.2
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 1.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 1.2   ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
  2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   2.2​ มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ   2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม   2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล   ✓ สาธิต/ดูงาน 2.4 ✓ ฝึกปฏิบัติ 2.4 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 2.4
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด   ✓ ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง 2.4   ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 2.4   ประเมินจากการสอบข้อเขียน   ✓ ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 2.4   ประเมินจากการสอบปากเปล่า     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
  3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี วิจารณญาณ  ⬤ 3.2 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์    3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ วิชาชีพได้    3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)   ✓ นำเสนอข้อมูล 3.2   สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 3.2 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 3.2
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง   ✓ ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน) 3.2   ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 3.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 3.2 ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 3.2
  4.1 มีภาวะผู้นาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ⬤ 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ    4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ คิดเห็นที่แตกต่าง 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)   ✓ มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน) 4.2   นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 4.2 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและความรับผิดชอบ 4.2
✓ ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.2 ✓ ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด 4.2   ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)   ✓ ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน) 4.2   ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)     ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 4.2 ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 4.2
  5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาหรับงานศิลปกรรม 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน     ฝึกปฏิบัติ     ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)     ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)     ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
⬤ 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ ⬤ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง   6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 
  บรรยาย   ✓ มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)  6.1,6.2,6.3   มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)   ✓ นำเสนอข้อมูล 6.1,6.2,6.3   สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 6.2,6.3   ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 6.2,6.3   ประเมินจากการสอบข้อเขียน   ✓ ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 6.2,6.3   ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 6.1,6.2,6.3 ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 6.1,6.2,6.3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BAACD106 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,3.2,4.2,6.1,6.2,6.3 การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง 1-18 5
2 1.2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทัศนคติที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 1-16 5
3 1.2,2.4,3.2,4.2,6.1,6.2,6.3 การปฏิบัติงาน การนำเสนองาน และผลงานรายบุคคล / กลุ่ม 1-16 70
4 2.4,3.2,6.1,6.2,6.3 สอบปฏิบัติ (สอบเก็บคะแนน) 5,6,12,16 20
-
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.(2556).Essential Photoshop CS6 ตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก: ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
ปาพจน์ หนุนภักดี.(2555).Graphic Design Principleนนทบุรี: ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด.
วสันต์ พึ่งพูนผล.(2558).Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์.นนทบุรี: ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด.
เนรมิต แผ่นทอง.(2556). คู่มือใช้งาน & แต่งภาพให้สวย Photoshop CS6.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด.
ภาคย์พงศ์ พงศ์อติชาต.(2553). Hobby Retouch Photoshop.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด.
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
ได้ดังนี้
๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
๑.๒ แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
๒.๒ ผลการเรียนของนักศึกษา
๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
๓.๒ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ