การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Life and Social Skills

1. เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด เจตคติที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตของตนเอง
2. เห็นคุณค่าในตนเองและบริหารจัดการตนเอง ตลอดจนอยู่ร่วมกันในสังคม และทำงานกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อนำเอาหลักเกณฑ์ เทคนิควิธี ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ
4. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานของนักศึกษา ให้สามารถเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดี
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพตลอดจนมี ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ศึกษาวิธีการจัดการกับภาวะอารมณ์และสร้างสัมพันธภาพ การทำงาน เป็นทีม การสร้างผลิตผลในการทำงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรง ติดต่อผ่านทาง e-mail เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ ทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร-นัดหมายงานต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

พัฒนาผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ตลอดจนการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา การเข้าใจธรรมชาติของสังคมและมนุษย์ รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ ของตนเองและผู้อื่น การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนดังนี้

มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและมีสติ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนปกติและหรือผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม/สื่อ/คลิปวีดิโอเกี่ยวกับปรัชญา  หลักธรรม  แนวความคิด  เจตคติ  ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมของมนุษย์  การทำงานเป็นทีม  คุณสมบัติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ อภิปรายแสดงความคิดเห็นกลุ่มเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ตลอดจนเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ในวัยต่างๆ  นำเสนอข้อมูล ข่าว คลิป เกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  พฤติกรรมด้านบวก  พฤติกรรมด้านลบ คุณธรรม จริยธรรม และนำมานำเสนอแลกเปลี่ยนวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกันทั้งในห้องเรียนและผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip, วีดิทัศน์,ทำกิจกรรมผ่าน web : rmutl Education และอื่น ๆ

              5 มอบหมายการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากการดูคลิปวีดิโอ แล้วให้นักศึกษานำเสนอหนาชั้นเรียนหรือวิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็นส่งทั้งในชั้นเรียนปกติและหรือช่องทางออนไลน์ตามที่ผู้สอนภายในเวลาที่กำหนด
1 การเข้าชั้นเรียนปกติและออนไลน์ตามที่กำหนด
2 ส่งงานตามที่กำหนด
3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4 ประเมินผลจากการวิเคราะห์ข่าว/คลิปกรณีศึกษา
5 ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยโปรแกรมPower point วีดิทัศน์ และอื่น ๆ
6 ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 มีความรู้เบื้องต้นในทางสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
2.1.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
2.1.6 ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพตลอดจนมีระเบียบ วินัยในชีวิตและสังคม
2.1.7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้สื่อ กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะหาเหตุผล บริหารจัดการ หาทางออก จัดการกับปัญหา และใช้แนวทางในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ อย่างสมเหตุ สมผล มีการนำเสนออภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยยกกรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษาของสถานการณ์ต่างๆในสังคมปัจจุบัน  โดยมอบหมายให้นักศึกษาต้องติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหว ของการสอนทั้งในห้องเรียนและช่องทางออนไลน์ และส่งงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนด โดยมุ่งการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนแบบการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
 
2.3.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนทั้งในชั้นเรียนและช่องทางออนไลน์
2.3.2   ผลงานการนำเสนองาน
2.3.3   การอภิปรายแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมการเรียนทั้งในชั้นเรียนและช่องทางออนไลน์
3.1.1   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การสอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมช่วยให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้  รู้จักคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ  มีเหตุผล  ฟังแนวคิดของคนอื่น ๆ ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น  รู้จักบทบาท  และหน้าที่ของตนเอง  เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1   จัดกิจกรรมการเรียนทั้งในชั้นเรียนและช่องทางออนไลน์ ประกอบสื่อการสอน และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนและช่องทางออนไลน์
3.2.2   ให้นักศึกษา ศึกษาคลิปกรณีศึกษา ในสถานการณ์ต่างๆแล้วคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ตามกรอบประเด็นที่ผู้สอนกำหนด แล้วให้นักศึกษาอภิปราย             แสดงความคิดเห็น นำเสนอหน้าชั้นเรียนและส่งงานออนไลน์
3.2.3   ให้นักศึกษาดู Clip , โฆษณา , ข่าว  แล้วร่วมวิพากษ์ วิเคราะห์ในชั้นเรียนและช่องทางออนไลน์
3.3.1   การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
3.3.2   การนำเสนองาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่ได้รับมอบหมาย เนื้อหาครบถ้วน ทั้งใน
          ชั้นเรียนและผ่านช่องทางออนไลน์
3.3.3   สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
4.1.2 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารนำความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- พัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์
- พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
- พัฒนาทักษะจิตสาธารณะทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
- พัฒนาทักษะคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
4.2.1   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและช่องทางผ่านช่องทางออนไลน์
4.2.2   ใช้โปรแกรมการสอน สื่อ คลิปกรณีตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ จัดการกับสถานการณ์/ปัญหา หาทางออก เลือก               และตัดสินใจปฏิบัติตน ใช้ชีวิตอย่างถูต้องเหมาะสม
4.2.3   ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุปผ่านโปรแกรมการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้                 ครอบคลุม 
4.2.4   กรณีศึกษา
           - สื่อจาก Clip , โฆษณา , วีดีทัศน์ , ข่าว
4.2.4 กรณีศึกษา
- สื่อจาก Clip , โฆษณา , วีดีทัศน์และนิทาน
4.3.1  ประเมินความสนใจและสังเกตจากการเข้าชั้นเรียนทั้งในชั้นเรียนและช่องทางออนไลน์ของนักศึกษา
4.3.2  ผู้สอนประเมินจากการตรวจผลงานของนักศึกษา
4.3.3  การคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา Clip , โฆษณา วีดีทัศน์และข่าว
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูล
5.1.2 พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อ
จาก Internet ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านการเพิ่มพูนความรู้
5.2.1 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น คลิปวีดิทัศน์
5.2.2 การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point และ/หรือ Clip
5.3.1   ประเมินจากการนำเสนอผลงานผ่านช่องทางออนไลน์และตรวจผลงานนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - 1.1,1.3,2.1,2.3 - 3.1,3.3,4.1,4.3 - 1.1 - 2.3 - 3.1 - 5.3 - การทดสอบย่อยครั้งที่ 1 - การทดสอบย่อยครั้งที่ 2 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 7 10%
2 - 2.3 , 4.1 - 3.3 - วิเคราะห์กรณีศึกษา/ค้นคว้า/การนำเสนอ - แบ่งกลุ่มอภิปราย โดยใช้ Power point ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 - 1.1 - 5.3 - 3.3 - การเข้าชั้นเรียน , จิตพิสัย - การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
หนังสือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skill)
เรียบเรียงโดย ทรงสิริ วิชิรานนท์ , โรจน์รวี พจน์พัฒนพล , สุทธิพร บุญส่ง , สุวิมล จุลวานิช และอนุรีย์ แก้วแววน้อย
 
ทรงสิริ วิชิรานนท์,โรจน์รวี พจน์พัฒนพล,สุทธิพร บุญส่ง,สุวิมล จุลวานิช และอนุรีย์ แก้วแววน้อย. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2550.
  2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
- หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กาญจน์ หงส์ณี. มารยาทและการสมาคม. กรุงเทพฯ:เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์, 2549
ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ. สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
วิภาพร มาพบสุข. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพฯ, 2540. สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2543. อนุรี แก้วแววน้อย และคณะ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2548.   3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ
- เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและเว็บไซด์อื่น ๆ
ปัทมา ผาดจันทึก. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(Online). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
แหล่งที่มา: http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/unit000.htm


ธรรมะไทย
แหล่งที่มา: http://www.dhammathai.org/indexthai.php
บ้านจอมยุทธ
แหล่งที่มา: http://www.baanjomyut.com/library/art.html
จริยธรรม.คอม
แหล่งที่มา: http://www.jariyatam.com/moral-cultivation
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
- หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กาญจน์ หงส์ณี. มารยาทและการสมาคม. กรุงเทพฯ:เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์, 2549
ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ. สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
วิภาพร มาพบสุข. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพฯ, 2540. สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2543. อนุรี แก้วแววน้อย และคณะ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2548.  
3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ
- เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและเว็บไซด์อื่น ๆ
ปัทมา ผาดจันทึก. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(Online). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
แหล่งที่มา: http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/unit000.htm


ธรรมะไทย
แหล่งที่มา: http://www.dhammathai.org/indexthai.php
บ้านจอมยุทธ
แหล่งที่มา: http://www.baanjomyut.com/library/art.html
จริยธรรม.คอม
แหล่งที่มา: http://www.jariyatam.com/moral-cultivation