ภาษาอังกฤษ 2

English 2

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1. เข้าใจสาระสำคัญรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน 2. ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 3. ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมในการให้ข้อมูลเพื่อการสมัครงาน 4. พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น 5. ตระหนักในความสำคัญของการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
         เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.  คำอธิบายรายวิชา
               ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการสนทนา  โต้ตอบ ในการเชื้อเชิญ การนัดหมาย การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล  การใช้โทรศัพท์ และการสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน ฝึกการอ่านโฆษณาสินค้าและบริการ ประกาศรับสมัครงานและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  ฝึกทักษะการเขียนบันทึกประวัติ  จดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัคร
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
          อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง
          (เฉพาะรายที่ ต้องการ)
1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
         

เข้าเรียนตรงเวลาและส่งงานตามที่กำหนด ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและสังคมที่ถูกต้อง 
1.2  วิธีการสอน

อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

        แสดงบทบาทสมมติ
วิธีการประเมินผล
           -  เข้าเรียนตรงเวลาและส่งงานตามที่กำหนด
           -  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
       2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในทุกหน่วยการเรียนรู้
       2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
       2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในทุกหน่วยการเรียนรู้
       2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมินผล
           - ทดสอบย่อยเป็นรายหน่วย
           - การนำเสนอในชั้นเรียน
           - งานมอบหมาย
           - สอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
    3.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
    3.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
    3.3  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
วิธีการสอน อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

       กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น แสดงบทบาทสมมุติ
วิธีการประเมินผล
           -ผลงานที่มอบหมาย
           - การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
           -สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
       4.1.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
       4.1.2  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
       4.1.3  มีความรับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
วิธีสอน

-  กำหนดกิจกรรมกลุ่ม
-  กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ
-  นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
วิธีการประเมินผล

-  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน
-  การตรงต่อเวลาและการส่งงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
      5.1.1  พัฒนาทักษะการใช้  Internet โดยการสืบค้นข้อมูล เพื่อเขียนรายงาน  และนำเสนอ
      5.1.2  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล และนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์
วิธีสอน
        -  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเวปไซด์ต่างเพื่อนำมารวบรวมนำเสนอโดยใช้ Computer
วิธีการประเมินผล
       -  การนำเสนอผลงาน
       -  การสืบค้นข้อมูลตามคำสั่งได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 1. สอบกลางภาค 2. สอบปลายภาค สอบกลางภาค สัปดาห์ ที่ 9 สอบปลายภาค สัปดาห์ ที่ 18 สอบกลางภาค 25 % สอบปลายภาค 25 %
2 2.1.1,2.1.2,2.3.1,2.3.2, 2.3.3 สอบย่อยรายบทเรียน ตลอดภาคการศึกษา สัดส่วนคะแนนสอบย่อยรายบทเรียน 20 %
3 1.1.1, 4.1.3 การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ตลอดภาคการศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 10 %
4 2.1.1, 2.1.2 ,2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 5.1.2 งานที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอ 20 %
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 2
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 2
เวปไซต์ต่างๆ  สำหรับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
   ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  และผู้เรียนกับผู้เรียน
2) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
    การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
    -  อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
    -  สังเกตจาการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
    -  ประเมินจากผลการนำเสนอ
   -  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
3.  การปรับปรุงการสอน
   -  ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
  - กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
  - การวิจัยในชั้นเรียน
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
          ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่าพัฒนาก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาที่ผิดปกติแก้โดยการขอพบนักศึกษา แจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
    สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขา/ คณะ