โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Computer Information Systems Project

1. ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการทำการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านระบบสารสนเทศ 2. เสนอหัวข้อโครงงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ 4. ทดสอบและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 5. ติดตั้งระบบเพื่อประเมินผลการใช้ระบบ 6. รายงานผลการวิจัยของโครงงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทำการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านระบบสารสนเทศ จากหัวข้อโครงงานที่กรรมการหลักสูตรพิจารณา หรือนักศึกษากำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตรจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
- อาจารย์ประจำวิชาให้คำปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลำดับความสำคัญ
- กล่าวถึงมารยาท การมีวินัย และความตรงต่อเวลาในการเรียนรู้ร่วมกัน - บอกถึงผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น - ชี้แนะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งได้ - ให้ข้อคิดในการพิจารณาความสำคัญของลำดับงานตามความเหมาะสมและระยะเวลา
- ความประพฤติของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา - การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ - ความตรงต่อเวลาในการส่งผลงานของนักศึกษา
 
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา - รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- อธิบายการเขียนหลักการและทฤษฎีในการทำโครงงานเพื่อการวิจัย - ยกตัวอย่างการทำวิจัยด้านสารสนเทศ - ให้นักศึกษาเสนอโครงงานตามที่ตนสนใจ - ฝึกปฏิบัติการทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ - ให้นักศึกษาจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
 
- การนำเสนอโครงการ - การจัดทำรายงานประกอบโครงงาน
- คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ - สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ - สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- อธิบายความสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบในทำโครงงาน - ชี้แนะเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ - ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของระบบงาน - แสดงความคิดเห็นในโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ เพื่อประเมินสารสนเทศถึงจุดเด่นและข้อควรแก้ไข
- อธิบายความสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบในทำโครงงาน - ชี้แนะเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ - ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน โดยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของระบบงาน - แสดงความคิดเห็นในโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ เพื่อประเมินสารสนเทศถึงจุดเด่นและข้อควรแก้ไข
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน - มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- ให้นักศึกษาเรียนรู้จริงจากนำเสนอโครงงานในรูปแบบของการสัมมนา - ชี้แนะการพูดและการใช้วาจาในที่ชุมชน รวมทั้งบุคลิกที่เหมาะสมในการนำเสนอ - กำหนดหัวข้อในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำโครงงานและฝึกซ้อมการนำเสนอตามกำหนด
- นำเสนอโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด - หัวข้อที่นำเสนอตรงตามกำหนดและมีรายละเอียดครบถ้วน
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารการนำเสนออย่างเหมาะสม - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม - สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
- อธิบายการจัดทำงานนำเสนอและรายงานการนำเสนอ - นำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบงานนำเสนอ - การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร - ยกตัวอย่างงานนำเสนอที่เหมาะสม
- การออกแบบงานนำเสนอ - การจัดทำรายงานนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 ,2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 5.3 - ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากระบบงาน - แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา - แบบฟอร์มการติดต่อเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 1-2 5
2 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอโครงร่าง - การนำเสนอโครงร่าง - การจัดทำรายงานโครงร่าง 3 – 5 20
3 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.4, 5.1, 5.4 - การดำเนินงานในการพัฒนาระบบ 6-9 20
4 1.2, 1.3, 2.2, 2.5, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอความก้าวหน้าโครงงาน - การนำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน - การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 10-12 10
5 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3 - การสร้างเครื่องมือในการวิจัย - การสุ่มตัวอย่าง - วิธีการเก็บข้อมูล 13 5
6 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 - ความพร้อมในการเสนอผลสรุปโครงงาน - การนำเสนอความผลสรุปโครงงาน - การจัดทำรายงานผลสรุปโครงงาน 14-16 20
7 1.2, 2.5, 3.3, 3.5, 4.4, 5.1, 5.3 - รูปเล่มรายงาน - ไฟล์โปรแกรมในรูปแบบ CD - การส่งสมุดบันทึกการให้คำปรึกษา 17 10
ปริญญานิพนธ์ เอกสารการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ และงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
 
- โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร - โปรแกรมสำหรับการนำเสนอ - โปรแกรมออกแบบฐานข้อมูล - โปรแกรมสำหรับวางแผนโครงการ - โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยศิลปกร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พฤติกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น - แบบประเมินผู้สอน
- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาได้พัฒนาและทำวิจัย - รายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
- ศึกษาและปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับธุรกิจจริง และ ตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศึกษาแนวงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี
- ตรวจสอบแผนการสอนและการประเมินผลให้ตรงกับผลสัมฤทธิ์จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในกระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ รายวิชา