การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Programming

               1. เข้าใจแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง                2. สามารถนำหลักการการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้
สามารถประยุกต์ใช้หลักการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ ภาษาแสดงผล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่าย และในระบบเครือข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
     มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สำนึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1. ประเมินการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
1.   เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์ 2.   ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.   แสวงหาความรู้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการเขียนโปรแกรมในรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากฝึกหัดท้ายบท
1.  กาสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2.  ประเมินจากงานที่ส่ง
1.   สามารถคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์ 2.   สามารถนำความรู้ ไปเชื่อมโยงกับการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 2.  จัดทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์
1. การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
2. การส่งงานแบบฝึกหัดท้ายบทตามกำหนดเวลา
 
1.   สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมเว็บไซต์ 2.   รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน 2.  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 1. ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย 2.    ประเมินตามผลการสอบกลางภาคและปลายภา
ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นำเสนอ และสื่อสาร
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดทำแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์
1. ประเมินจากงานที่ส่ง
2. ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยการเรียนที่ 1 - 8 สอบกลางภาค 9 25
2 หน่วยเรียนรู้ที่ 10-17 สอบปลายภาค 18 25
3 การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา การเข้าเรียน 1-18 10
4 งานกลุ่ม งานกลุ่ม 15 30
5 workshop workshop 1-18 10
เอกสารประการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บไซต์
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
สังเกตการสอน ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4