การปรับปรุงพันธุ์พืช

Plant Breeding

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของพืช การสืบพันธุ์ของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืชพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน สภาพแวดล้อม โรค และแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และการรับรองพันธุ์พืช
1.2 มีทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม และการปรับปรุงประชากรพืช
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน และให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการสืบพันธุ์ของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แหล่งกำเนิดของพืช ขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตรง พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานสภาพแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และการรับรองพันธุ์
วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ หรือโทรศัพท์ 081-792-0315
e-mail : k_rujiphot@rmutl.ac.th และ k.rujiphot@gmail.com ทุกวัน
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณ
12.1 การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบ power point/Clip VDO
1.2.2 การสอนแบบ Brain Storming Group
1.3.1 การสังเกต ตรวจรายชื่อการเข้าเรียน ความมีวินัย การตรงต่อเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
1.3.2 ประเมินความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบงานที่มอบหมายและสอบ
1.3.4 ประเมินความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย
1.3.5 ประเมินผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
1.3.6 ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานในชั้นเรียน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ
2.2 มีความรอบรู้
1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย ประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
1. มีแบบทดสอบย่อย
2. มีการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4. ประเมินจากงานมอบหมาย (แผนงาน/โครงการ)
5. ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน
 
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ
3.2 มีสามารถคิด ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
1. การสอนแบบบรรยาย เชิงอภิปรายประกอบ power point/Clip VDO
2. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Proces
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
1. ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์หรือสอบปากเปล่า
3. มีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ
4.1 มีภาวะผู้นำ
4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
1. ประเมินโดยการสังเกตการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. มีความรับผิดชอบในงานมอบหมาย
3. สังเกตความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์/การปฏิบัติงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. มีภาวะผู้นำและผู้ตามขณะปฏิบัติงาน
6. สามารถวางตนได้ตามความเหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติที่ดี
5.1 มีทักษะการสื่อสาร
5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
2. การสอนแบบ Brain Storming Group
3. การมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. การนำเสนองานด้วยวิธีรายงานและ/หรือปากเปล่าประกอบ power point
1. การสังเกต/การถาม-ตอบ/แบบทดสอบ
2. ประเมินจากการนำเสนองานมอบหมายที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
3. ประเมินจากความสามารถอธิบายขั้นตอน/รูปแบบ/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย
4. การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ทักษะทางวิชาชีพ
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีกฎ กติกา ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการเรียน-การปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู่้อื่น/กลุ่ม 1.2 มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทำการทุจริตในการสอบ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง และสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ การทำดี มีความเสียสละ และการทำประโยชน์แก่ส่วนร่วม 2.1 จัดการเรียน-การสอนที่หลากหลายรูปแบบ เน้นหลักการภาคทฤษฎีและประยุกต์ทางภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและทันสมัย 2.2 จัดให้มีการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง โดยอาจมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 3.1 มีกรณีศึกษามางด้านพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม 3.2 มีการนำเสนอ/อภิปรายกลุ่ม เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มาในรายวิชาอื่นๆ 3.3 มีการมอบหมายงานเพื่อปฏิบัติจริง เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 4.1 จัดการเรียน-การสอนที่กำหนดให้ทำงานเป็นกลุ่ม มีการทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่องานมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานได้ 4.2 สังเกต/สอบถามสามาชิกในชั้นเรียน (การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือบุคคลทั่วไป มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถวางตนได้เหมาะสมกับกาละเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติที่เหมาพที่ควร 5.1 มีการจัดการเรียน-การสอนที่ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานในสภาพจริง 5.2 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG107 การปรับปรุงพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีการเข้าชั้นเรียน มีความรับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ศรัทธาในความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎกติกาของสังคมในชั้นเรียน 1. การสังเกต/เช็คชื่อเข้าเรียน ความมีวินัย การตรงต่อเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด 2. ประเมินความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. ประเมินความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบงานที่มอบหมายและสอบ 4. ประเมินความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 5. ประเมินผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ 6. ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานในชั้นเรียน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 1-16 10%
2 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพ ทั้งหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ 2.2 มีความรอบรู้ในหลานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกร์ใช้ในการดำรงชีวิต 1. มีแบบทดสอบย่อย 2. มีการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 4. ประเมินจากงานมอบหมาย (แผนงาน/โครงการ) 5. ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน 9 และ 17 35%
3 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานความรู้ที่เรียน 3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการแสวงหาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 1. ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน 2. ประเมินจากการสัมภาษณ์หรือสอบปากเปล่า 3. มีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ 9 และ 17 35%
4 4.1 ภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก อกทน หนักแน่น เสียสละ ให้อภัย รับฟังความคิดของผู้อื่น และการปรับตัว 4.2 จิตอาสาและสำนักสาธารณะ มีน้ำใจ ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวม 1. ประเมินโดยการสังเกตการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. มีความรับผิดชอบในงานมอบหมาย 3. สังเกตความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์/การปฏิบัติงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 4. มีมนุษยสัมพันธ์ 5. มีภาวะผู้นำและผู้ตามขณะปฏิบัติงาน 6. สามารถวางตนได้ตามความเหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติที่ดี 1-16 10%
5 5.1 มีทักษะการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด และการเขียน เพื่อการสื่อสาร 5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร การค้นคว้า และการนำเสนอผลงาน 1. การสังเกต/การถาม-ตอบ 2. ประเมินจากการนำเสนองานมอบหมายที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 3. ประเมินจากความสามารถอธิบายขั้นตอน/รูปแบบ/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย 4. การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-16 10%
กฤษฎา สัมพันธารักษ์. 2528. ปรับปรุงพันธุ์พืช. โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, กรุงเทพฯ. 155 น.
กฤษฎา สัมพันธารักษ์. 2544. ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 272 น.
กฤษฎา สัมพันธารักษ์. 2546. ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 237 น.
นพพร สายัมพร. 2543. เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 261 น.
นิตย์ศรี แสงเดือน. 2536. พันธุศาสตร์พืช. ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 315 น.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2527. หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยา-สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 320 น.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2535. พันธุศาสตร์. โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ. 342 น.
วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2542. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่. ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 276 น.
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2534. พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. ภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 258 น.
กาญจนา รุจิพจน์. 2562. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา BSCAG107 การปรับปรุงพันธุ์พืช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
กาญจนา รุจิพจน์. 2562. เอกสารบทปฏิบัติการรายวิชา BSCAG107 การปรับปรุงพันธุ์พืช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ. 2542. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542. สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 30 น.
 
ประเมินโดยสาขาวิชา/หลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา/หลักสูตร
สาขาวิชา/หลักสูตรฯ กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
สาขาวิชา/หลักสูตรฯ กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
 
สาขาวิชา/หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชา/หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร การรายงานรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขาวิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป