คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Computer Aided Architectural Drafting

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจหลักการ วิธีการและสามารถปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
    ให้ความตระหนักในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
2. ความรู้
     ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อเป็นนำโปรแกรมไปปรับใช้กับวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
3. ทักษะและปัญญา
 ฝึกทบทวนปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเพื่อนำไปใช้ในวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
   จัดกลุ่มเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน โดยแบ่งงานในความรับผิดชอบเพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มและสรุปการทำงานภายในกลุ่ม
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการาสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงการประยุกต์โปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาหลักการ วิธีการ การใช้คำสั่ง และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม
1.2.2 ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้โปรแกรมภายในห้องเรียน
2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
บรรยาย ปฏิบัติการใช้โปรแกรม การนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นหาแนวทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินผลจากผลงานในการใช้โปรแกรม
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำงานเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้งาน
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
3.3.2 วัดผลจากการประเมินผลงานการใช้งานโปรแกรม
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำมาปฏิบัติการใช้โปรแกรม
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากงานการใช้โปรแกรมและรูปแบบการนำเสนอ
5.3.2 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบในชั้นเรียน
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
 
6.2.1 มอบหมายงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.2.2 นำเสนอผลงานจากการประยุกต์ใช้โปรแกรม
6.3.1 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน
6.3.2 ประเมินผลงานจากงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3 สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 9, 17 15%, 15%
2 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3, 5.1-5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3, 5.1-5.3 สังเกตจากการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม ประเมินจากผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 1.1-1.3, 3.1, 4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
คู่มือโปรแกรม AutoCAD
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้

2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน

2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา

2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้

3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากผลงานของอาจารย์