การเตรียมโครงงาน

Pre-project

เข้าใจการหลักการและเป้าหมายของการเตรียมโครงงาน จุดประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต การวางแผนการดำเนินงานโครงการ หลักการเขียนโครงงาน ตลอดจนการประเมินโครงานเบื้องต้น มีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงาน
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมโครงงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานเซรามิก ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นพื้นฐานการเรียนรายวิชาโครงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล