การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3

Wheel Throwing 3

1. มีทักษะในการเตรียมและปรับปรุงเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษ สำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
2.มีทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
3.มีทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
4. เห็นคุณค่าในงานที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ขนาดรูปร่างเดียวกัน ตลอดจนเทคนิคการปั้น ตัดต่อทีละช่วงเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝาเปิด มีหูหรือมือจับ โดยมีขนาดรูปร่างเดียวกัน ตลอดจนเทคนิคการปั้น ตัดต่อทีละช่วงเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ การตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็ปไซต์คณะ อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายทฤษฏีโดยใช้สื่อการสอนและสอนปฎิบัติโดยการสาธิต
1.2.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
1.2.3 อภิปรายกลุ่ม
1.3.1 สังเกตความสนใจ
1.3.2 ซักถามรายบุคคล
1.3.3 สังเกตการอภิปราย
1.3.4 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
1.3.5 สังเกตการปฏิบัติงาน
1.3.6 พิจารณาจากผลงานจากการปฏิบัติงานและจัดอันดับคุณภาพ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝาเปิด มีหูหรือมือจับ โดยมีขนาดรูปร่างเดียวกัน ตลอดจนเทคนิคการปั้น ตัดต่อทีละช่วงเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ การตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
สาธิตการปั้นชิ้นงานและมอบหมายงานให้ฝึกปฎิบัติ
2.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยการสอบที่ปฎิบัติ
2.1.2 ประเมินจากการปฏิบัติงาน
ฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากกระบวนการขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์
3.2.1 ให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.2 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นเกี่ยวกับการขึ้นรูปให้ได้ขนาดตามต้องการ
3.3.2 วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.1.1 ประเมินจากผลงาน
1.1.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
กาญจนะ แก้วกำเนิด. วัสดุทนไฟ. เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
การศึกษานอกโรงเรียน,กรม. การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ด้วยวิธีการกลึง.
กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าครุสภา, 2538.
โกมล รักษ์วงศ์. เอกสารคำสอนน้ำเคลือบ 2 . กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร, 2538.
.งานวิจัยเตาเผาและเครื่องปั้นดินเผา เตาเผาแม่น้ำน้อยเพื่อสืบสาน
และอนุรักษ์ศิลปวัตถุโบราณของจังหวัดสิงห์บุรี,กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร,
2538.
จีรพันธ์ สมประสงค์. เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพมหานคร :
โอเดียนสโตร์, 2535.
ทวี พรหมพฤกษ์. เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น..กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร, 2523.
. เตาและการเผา..กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร, 2524.
นวลน้อย บุญวงษ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
นพวรรณ หมั้นทรัพย์. การออกแบบเบื้องต้น. โครงการตำราวิทยาเขตภาคพายัพ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. : โกลบอลวิชั่นจำกัด, 2539.
บริษัท คอมพาวค์ เคลย์จำกัด. คู่มือเครื่องหล่อแบบแรงดันสูง. ม.ป.ป.
ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. เครื่องปั้นดินเผาเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2541.
วิเชียร ศิริประภาวัฒน์. ดินและเนื้อดินปั้น(เอกสารโรเนียว). กรุงเทพมหานคร :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เพาะช่าง, 2528.
วันชัย เพี้ยมแตง. รายงานการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น. เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, 2532.
ใบความรู้เรื่องคุณสมบัติทางกายภาพ สีของเนื้อดินหลังเผาและอัตราการหดตัวของเนื้อดิน
ใบความรู้เรื่องการเตรียมเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
ใบความรู้เรื่องหลักการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
ใบงานการเตรียมและปรับปรุงเนื้อดินปั้นชนิดพิเศษ สำหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
ใบงานการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด มีฝา มีหูหรือมือจับและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และการตกแต่งชิ้นงานและพื้นผิว
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมได้ในรายวิชาดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมได้ในรายวิชาดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม