การขึ้นรูปด้วยแรงอัด

Press Forming

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการขึ้นรูปด้วยแรงอัด เครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงอัด การผลิตชิ้นงานด้วยแรงอัดจากแรงคนและเครื่องจักร ปัญหาและแนวทางป้องกัน และแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแรงอัด
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแรงอัดจากแรงคนและเครื่องจักรแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในด้านการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการขึ้นรูปด้วยแรงอัด เครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงอัด การผลิตชิ้นงานด้วยแรงอัดจากแรงคนและเครื่องจักร ปัญหาและแนวทางป้องกัน และแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแรงอัด
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีความรู้และเข้าใจเครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปกระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงอัด การผลิตชิ้นงานด้วยแรงอัดจากแรงคนและเครื่องจักร ปัญหาและแนวทางป้องกัน และแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแรงอัด
บรรยาย  ยกตัวอย่าง และปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยแรงอัด
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการขึ้นรูปด้วยแรงอัด
1. บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
2. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการเขียนแบบ
2. วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
2. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
1. ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BTECE149 การขึ้นรูปด้วยแรงอัด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 3.6-4.8 การปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 70%
2 1.1-3.9 สอบกลางภาค 8 10%
3 3.11-5.1 สอบปลายภาค 17 10%
4 1.1-5.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดขึ้นรูปแรงดันสูง.  บริษัทประชากรธุรกิจ จำกัด. 2547
2. จีรพันธ์  สมประสงค์. การสร้างสรรค์ประติมากรรมจากปูนปลาสเตอร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1) .กรุงเทพฯ :  โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส์ ,2533.                  
3. จีรพันธ์  สมประสงค์. เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 2539.    
4. ทวี  พรหมพฤกษ์.  วิชาเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, มปป.
5. นวลน้อย  บุญวงษ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 
6. ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์. เครื่องเคลือบดินเผา :เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
7. ประสพ  ลี้เหมือดภัย. องค์ประกอบในงานเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2543.
8. ปรีดา  พิมพ์ขาวดำ. เซรามิก. พิมพ์ครั้งที่ 4). โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
9. ไพจิตร   อิ่งศิริวัฒน์. เนื้อดินเซรามิก . พิมพ์ครั้ง ที่ 1 . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
10. ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์. รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์. พิมพ์ครั้ง ที่ 1 ., 2537.
11. วิเชียร  อินทรกระทึก. ประติมากรรม. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2539.
12. วิธีการเก็บรักษาแม่พิมพ์แรมเพรส. บริษัทสยามโมดิ้งพลาสเตอร์ จำกัด. สระบุรี, มปป.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์