การจำลองทางธุรกิจ

Business Simulation

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผุ้ประกอบการ การจัดการงานขาย 1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบสถานการณ์จริง โดยใช้สถานการณ์จำลองและเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ 1.2 เพื่อให้นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติเป็นทีมภายใต้การดูแลของของอาจารย์ที่ปรึกษา จนถึงการรายงานผลการประกอบการ เช่นเดียวกับการบริหารบริษัท
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การ จัดการงานขาย มุ่งเน้นการเรียนในรูปแบบสถานการณ์จริง โดยใช้สถานการณ์จำลองและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และฝึกปฏิบัติเป็นทีมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จนถึงการรายงานผลการประกอบการ เช่นเดียวกับการบริหารบริษัท
ศึกษาความรู้เบื้อต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการงานขาย มุ่งเน้นการเรียนในรูปแบบสถานการณ์จริง โดยใช้สถานการณ์จำลองและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และฝึกปฏิบัติเป็นทีมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จนถึงการรายงานผลประกอบการ เช่นเดียวกับการบริหารบริษัท
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และผู้อื่น ไม่เรารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม 1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 1.4 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem Based Learning
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2. การสังเกต
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่ากัน
1. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 2. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co-operative Learning 3. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Learning
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2. การสังเกต 3. ข้อสอบอัตนัย 4. ข้อสอบปรนัย
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ 2. สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 4. มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem Based Learning 2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based Learning โดย มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการ บริษัทจำลอง เพื่อทำการดำเนินธุรกิจ
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2. การสังเกต 3. ข้อสอบอัตนัย 4. ข้อสอบปรนัย
1. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา 2. มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ 3. มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระบบ 4. มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based Learning โดย มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการ บริษัทจำลอง เพื่อทำการดำเนินธุรกิจ 2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning โดยการใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2. การสังเกต
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา 5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย 5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี 5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based Learning โดย มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการ บริษัทจำลอง เพื่อทำการดำเนินธุรกิจ 2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning โดยการใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2. การสังเกต 3. ข้อสอบอัตนัย 4. ข้อสอบปรนัย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 2.1.2 การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 9,17 20%
2 1.1.1,1.1.2,3.1.1,3.1.2,4.1.1,4.1.2,5.1.1,5.1.2,5.1.6,6.1.1,6.1.4 - แผนธุรกิจ รายงานผลดำเนินงาน และยอดขายรวมของบริษัท - แผนธุรกิจ(กลุ่ม) - รายงานผลการดำเนินงาน (กลุ่ม) - ยอดขายรวมของบริษัท (กลุ่ม) - ผลประเมินของผู้บริหาร(โดยอาจารย์),พนักงาน(โดยผู้บริหาร) (เดี่ยว) ตลอดภาคการศึกษา 20% 20% 20% 10%
3 1.1.1, 1.1.2 การเข้าชั้นเรียน - การเข้าชั้นเรียน / การมีส่วนร่วม / การเข้าร่วมกิจกรรม(การประชุม) ตลอดภาคการศึกษา 10%
คู่มือการบริหารและแบบปฏิบัติการวางแผนบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซด์ทางธุรกิจ เว็บไซด์ทางธุรกิจ  
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
  การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยนักศึกษา หรือ   การประเมินการสอนโดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบมหาวิทยาลัย) หรือ  การเขียนสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา หลังจบบทเรียนในรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1  การประเมินตนเองหลังการสอน และการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งโดยผู้สอน หรือ 2.2  การประเมินตนเองหลังการสอน จากผลการเรียนของนักศึกษา พิจารณาจากคะแนนสอบ รายงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.3  การสังเกตการณ์สอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดโดยผู้ร่วมสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.2  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอน โดยการอบรมสัมมนา 3.3  การทำวิจัยในชั้นเรียน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการสาขาวิชาในสาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้ 4.1  การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยนักศึกษา 4.2  การประเมินการสอน โดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย) 4.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง/เกณฑ์การประเมิน ตาม มคอ. 3/ มคอ. 5 โดยคณะกรรมการทวนสอบ 4.4  การประเมินข้อสอบ  การปฏิบัติงาน และรายงานโครงการ การให้คะแนน ที่มาของเกรด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือสาขาวิชา
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1  รายงานผลการทวนสอบฯ ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชา 5.2  นำผลการทวนสอบฯ ไปรายงานใน มคอ.5 และจัดทำแผนปรับปรุง มคอ.3 ในครั้งต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอน 5.3   นำผลการทวนสอบไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยหัวหน้าหลักสูตร