คณิตศาสตร์และสถิติ

Mathematics and Statistics

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ  ดังนี้
1.1  รู้และเข้าใจระบบเลขฐาน
1.2  รู้และเข้าใจตรรกศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
1.3  รู้และเข้าใจคณิตศาสตร์การเงิน
1.4  รู้และเข้าใจระเบียบวิธีดำเนินการทางสถิติและสถิติพรรณนา
1.5  รู้และเข้าใจวิธีการหาความน่าจะเป็น
1.6  รู้และเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
1.7  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับเลขฐาน ตรรกศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ คณิตศาสตร์การเงิน ระเบียบวิธีดำเนินการทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ดังนี้
3.1  วันพุธ (คาบกิจกรรม) เวลา 15.00 - 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ ห้อง SC832 โทร. 081-9932744
3.2  e-mail: wiroj_mongkolthep@hotmail.com หรือ Facebook กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ทุกวัน
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตามวันเวลาที่ได้กำหนด
- เช็คชื่อนักศึกษาหลังจากเวลาเรียนไปแล้ว 15 นาที
- สังเกตนักศึกษาในทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- ตรวจผลงานที่มอบหมายงาน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้นักศึกษาตอบคำถามในเนื้อหาที่สอน
- ให้นักศึกษายกตัวอย่างเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่สอน 
- ทำข้อสอบประจำบทเรียน
- สังเกตลักษณะคำตอบและการมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
- สังเกตลักษณะการยกตัวอย่างและการมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
- ข้อสอบประจำบทเรียน
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตามวันเวลาที่ได้กำหนด
- ทำข้อสอบประจำบทเรียน
- สังเกตนักศึกษาในทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- ตรวจผลงานที่มอบหมายงาน
- ข้อสอบประจำบทเรียน
4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- ให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนขณะเรียน เช่น การตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดแต่ละข้อร่วมกัน
- ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
- สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ขณะเรียน
- สังเกตการแต่งกายของนักศึกษา (หากนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบฯ ผู้สอนจะทำการว่ากล่าวตักเตือน)
5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3 ใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
- ให้นักศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนต่อการใช้เครื่องคำนวณในรายวิชานี้
- สังเกตการใช้เครื่องคำนวณในชั้นเรียน
- ข้อสอบประจำบทเรียน (นักศึกษาสามารถนำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบได้บางบท)
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCC205 คณิตศาสตร์และสถิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การทดสอบย่อย (Quiz) บทที่ 1 3 10%
2 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การทดสอบย่อย (Quiz) บทที่ 2 6 12%
3 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การสอบกลางภาค บทที่ 3 9 12%
4 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การทดสอบย่อย (Quiz) บทที่ 4 12 12%
5 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การสอบปลายภาค บทที่ 5 และบทที่ 6 18 34%
6 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 งานที่มอบหมาย 1-8, 10-17 10%
7 1.3, 4.3 คะแนนเจตคติ การเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบในรายวิชา 1-8, 10-17 10%
วิโรจน์ มงคลเทพ. 2561. เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รหัสวิชา BSCCC205. น่าน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
วิโรจน์ มงคลเทพ. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติพื้นฐาน รหัสวิชา 22000001. น่าน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
-
[1] กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] คณาจารย์ภาควิชาสถิติ. (2541). สถิติเบื้องต้น. เชียงใหม่: หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[3] ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2556). ตารางสถิติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 พฤษภาคม 2556. จาก http://www.watpon.com/th/mod/page/view.php?id=17.
[4] ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์. (2546). ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด.
[5] พิษณุ เจียวคุณ. (2545). สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1. เชียงใหม่: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[6] มานพ วงศ์สายสุวรรณ และคณะ. (2553). ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[7] รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ. (2556). สถิติวิเคราะห์ 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2556. จาก http://www.stat.mju.ac.th/rungkarn/lesson.htm.
[8] ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. (2547). สถิติธุรกิจ โจทย์ปัญหาและคำเฉลย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[9] ศิริชัย กาญจนวาสี. (2550). สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[10] สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2552). สถิติเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8).  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.
[11] สุรินทร์ นิยมางกูร. (2546). เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[12] อรุณี  อ่อนสวัสดิ์. (2551). ระเบียบวิธีวิจัย. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษารายงานตนเองเพื่อสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรายวิชานี้ โดยเขียนบรรยายลงบนกระดาษที่แจกให้ในชั้นเรียน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการประเมินผลการสอนออนไลน์ในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
แก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ได้แก่ ด้านการสอน ด้านสื่อ ด้านประเมิน และด้านปกครอง
4.1  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา จากการตั้งคำถามต่างๆ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
4.2  ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษา ผลการสอบกลางภาค และผลการสอบปลายภาค
4.3  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ คะแนนสอบ  และคะแนนพฤติกรรมการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
5.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินการโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
5.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
5.3  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหา โดยวิธีการสอนที่หลากหลายและ/หรือจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)