จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

Psychology for Living and Work

1.1 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
1.3 มีความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ สรีระวิทยาของมนุษย์
1.4 มีความเข้าใจในเชาว์ปัญญา อารมณ์ และการจูงใจ
1.5 มีความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ สุขภาพและการปรับตัว
1.6 มีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาที่สามารถนำไปประยุก์ใช้ในการประกอบอาชีพ
1.7 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาจิตวิทยา
2.1 เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่า มนุษยดำรงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต การจัดการอารมณ์ ความเครียดและสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้และการทำงาน สัมพันธภาพในการทำงาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและการทำงาน เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข    Study basic knowledge in Psychology for living; emotional management; stress and mental health; self-understanding and self-esteem, motivation to learn and work; human relation in the workplace; conflict management, and adjustment to work and live in a society happily
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาที่ห้องพักอาจารย์แผนกสังคมศาสตร์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
    1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
    1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
    1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม
    1.1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    1.2.1 สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
    1.2.2 ปลูกฝังจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
    1.2.3 ให้ความสำคัญกับการตรงเวลา และการส่งงานในเวลาที่กำหนด 
    1.2.4 ใช้กรณีศึกษาและการอภิปราย
    1.3.1 ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปรายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.3.2 ประเมินจากแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
    1.3.3 การให้คะแนนเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา 
    1.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
    2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
    2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
    2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.2.2 มอบหมายให้ทำรายงาน และนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
    2.2.3 จัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
    2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    2.3.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมายและรูปแบบการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 
    2.3.3 สังเกตพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าศูนย์การเรียนรู้
    3.1.1 ทักษะในการปฏิบัติจากการประยกุต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
    3.2.1 การศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน  
    3.2.2 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
    3.3.1 ประเมินจากผลงาน และการนำเสนองาน 
    3.3.2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
    3.3.3 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
    4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
   4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
   4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม ตามกำหนดเวลา
    4.2.1 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
    4.2.2 แบบฝึกหัดในชั้นเรียน
    4.2.3 กิจกรรมในชั้นเรียน
    4.2.4 การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
    4.3.1 การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองและผู้อื่น     4.3.2 การนำเสนอผลงาน
    4.3.3 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในและนอกชั้นเรียน     4.3.4 การอภิปรายและทำงานในชั้นเรียน
    5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม     5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม     5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5.2.1 กรณีศึกษา     5.2.2 กิจกรรมในชั้นเรียน     5.2.3 วิดีทัศน์     5.2.4 การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
    5.3.1 การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองและผู้อื่น     5.3.2 การวิเคราะห์บุคลิกภาพกรณีศึกษา     5.3.3 การวิเคราะห์บทความเชิงจิตวิทยา
    6.1.1 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต     6.1.2 มีความขยัน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย     6.1.3 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
    6.2.1 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน     6.2.2 แบบฝึกหัดในชั้นเรียน     6.2.3 กิจกรรมในชั้นเรียน     6.2.4 การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
    6.3.1 การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองและผู้อื่น     6.3.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษา     6.3.3 การวิเคราะห์บทความทางจิตวิทยา     6.3.4 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในและนอกชั้นเรียน     6.3.5 การอภิปรายและทำงานในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3 งาน 1 (Who am I?) 5 10%
2 2.1, 2.2, 2.3, 4.3 งาน 2 (การเข้าร่วมการอบรมเชิงจิตวิทยา) 12 10%
3 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 5.5, 6.4, 8.4 งาน 3 (วิเคราะห์กรณีศึกษา) 9 10%
4 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.5, 7.3, 8.1 งาน 4 (แบบฝึกหัด) 15 10%
5 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 5.4, 5.5, 6.4, 7.3, 8.4 งาน 5 (วิเคราะห์บทความเชิงจิตวิทยา) 15 10%
6 สอบกลางภาค 8 15%
7 สอบปลายภาค 17 25%
8 2.1, 2.2, 2.3, 4.3, 5.5 จิตพิสัย 16 10%
ธัญญลักษณ์ บุญลือ. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน (GEBSO106)
คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(2555). จิตวิทยาทั่วไป.เชียงใหม่: โรงพิมพ์ช้างเผือก. สุวรี ศิวะแพทย์.(2549). จิตวิทยาทั่วไป.กรุงเทพฯ:โอเดียน สโตร์. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ บุญศรี     ไพรัตน์, กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนรัชการพิมพ์ จำกัด. เติมศักดิ์ คทวณิช.(2546). จิตวิทยาทั่วไป.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น. วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ (2549). จิตวิทยาทั่วไป, กรุงเทพมหานคร: ทริปเปิ้ล กรุ๊ป.
ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์, 2560. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่, Available at: http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/18fT1xFfvgCQT1I96Q25.pdf. วชิรา บุตรวัยวุฒิ, 2555. ปลุกพลังใจสร้างไฟในตัวคุณ, นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. ภาคิน ธราธรศิริ, 2554. สะกดจิต พิชิตจุดป่วย ครั้งที่ 1. รุจิเรข คชรัตน์ & จิราวรรณ นันทพงศ์, eds., กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุ๊คส์. โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต, 2550. แบบประเมินความเครียด กรมสุขภาพจิต, เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต. Heffernan, M., Quinn Griffin, M. T., McNulty, S. R., & Fitzpatrick, J. J. (2010). Self-compassion and emotional intelligence in nurses. International Journal of Nursing Practice, 16(4), 366–373. http://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2010. 01853.x Neff, K. D. (2003). The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2, 223–250. http://doi.org/10.1080/15298860390 209035 Neff, K. D. (2011a). Self-Compassion, Self-Esteem, and Well-Being. Social and Personality Psychology Compass, 1, 1–12. Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and Psychological Resilience Among Adolescents and Young Adults. Self and Identity, 9(3), 225–240. http://doi.org/10.1080/15298860902979307
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ใช้แนวทางในการประเมิน ดังนี้
   1.1 ผลการประเมินผู้สอนและรายวิชาของนักศึกษาผ่านระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย
   1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
   1.3 การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
   2.1  การสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
   2.2  การประชุมเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนการสอน และปัญหาที่พบในแต่ละภาคการศึกษา ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
   2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
   3.1  นำผลการประเมินจากนักศึกษา ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน ผลการประชุมร่วมมาทบทวนและปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
   3.2  ค้นคว้าหาวิธีสอน และสื่อการสอนที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
   3.3  เข้าร่วมประชุม เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอนและการวิจัยใหม่ๆ
   3.4  การปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนรายวิชาจิตวิทยา
   3.5  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
   4.1 บันทึกหลังสอนรายคาบ
   4.2 ประชุมผู้สอนรายวิชาจิตวิทยา
   4.3 ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
   4.4 การแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ
   4.5 การออกข้อสอบ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   5.1 บันทึกหลังสอนรายคาบ
   5.2 ประชุมผู้สอนรายวิชาจิตวิทยา
   5.3 ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
   5.4 ข้อเสนอแนะจากหัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   5.5 ผลการประเมินผู้สอนและรายวิชาของนักศึกษา