การจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ

Entrepreneur Small Business Management

มีความรู้พื้นฐานในด้านการประเมินความพร้อมของตนเอง ในการเป็นผู้ประกอบการ เข้าใจบทบาทและความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดย่อม มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจ และวิธีการประกอบธุรกิจขนาดย่อม เข้าใจหลักการบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการผลิต การจัดหา  เงินทุน ระบบบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้และเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ
จากวิชาเดิม แล้วเราพัฒนา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบของโครงสร้างองค์การในรูปแบบต่างๆ แนวความคิดหลักการทฤษฎีองค์การต่างๆ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
 
3. สมรรถนะรายวิชา
          เขียนแผนธุรกิจให้กับธุรกิจจริงหรือธุรกิจจำลอง เพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจได้
ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความพร้อมของตนเอง ศึกษาสภาพของการดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การช่วยเหลือและสนับสนุนของรัฐบาล การหาโอกาสและทางเลือกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการผลิต การจัดหาเงินทุน ระบบบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อม
            -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1     มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.1.2     มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.1.3     มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.4     มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5     มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1     บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีองค์การในรูปแบบต่างๆ
1.2.2     อภิปรายกลุ่ม สังเกตซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.2.3     กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
3.1.1     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2     สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3     สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
3.1.4     มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำรายงานแผนธุรกิจ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์ข้อมูล จากการฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไข
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเข้ากับการบริหารจัดการ
3.3.2   วัดผลจากการทำรายงานแผนธุรกิจ และการนำเสนอผลงาน
4.1.1  มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่แลคะวามรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอดรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4  มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2.1     จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2     มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้ารูปแบบการจัดองค์การทางการบริหาร หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3     การจัดกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ จากข้อมูลจริง
4.3.1     ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2     ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2   สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4     สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเรียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5   สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.1.6   ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7     ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการฝึกปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงฝึกการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในการคำนวณ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1     ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2     ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12011404 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.5, 2.1 1.5, 2.1 สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 6 8 17 10% 30% 30%
2 1.1-1.5, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.3, 5.2-5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมายหรือเล่มแผนธุรกิจ ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 1.5, 2.1-2.2, 3.1, 4.1-4.2, 5.2, 5.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
2. เจ้าของกิจการ พิชัย ยอดพฤติการ
3. วารสาร SMEs Today รายเดือน
4. หนังสือพิมพ์ Post Today รายวัน
ไม่มี
1. เว็ปไซด์สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. งานวิจัยในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
3. กิจกรรมการให้บริการวิชาการในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการบริการวิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
5. โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ในพื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
6. ข้อมูลการให้บริการวิชาการพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1        การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2        แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3        แบบประเมินหลังการดำเนินกิจกรรม
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการจัดทำแผนธุรกิจของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมในการนำรายวิชาไปบูรณาการกับงานบริการวิชาการและงานวิจัย และนำผลจากการบูรณาการที่ได้มาปรับปรุง และใช้เป็นกรณีศึกษาหรือตัวอย่างในการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มจากการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ มีการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและปัญหาจากสถานการณ์จริง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาฝึกตามขั้นตอนการทำแผนธุรกิจ มีการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะๆ  และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ