การบัญชีชั้นสูง 1

Advanced Accounting 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจให้เช่า การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขาและตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง รายการเป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน และการจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์(บัญชีเดี่ยว)
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีในธุรกิจต่างๆที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีที่แตกต่างทุกประเภทเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชีของแต่ละธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
ศึกษา การฝากขาย การขายผ่อนชำระ สัญญาเช่า การบัญชีสำนักใหญ่ สาขาและตัวแทน การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ระบบบัญชีเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และสัญญาก่อสร้าง
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  บอกช่วงเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรก
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
2.มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
 
1.สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีของบัญชีร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระ สัญญาเช่า การบัญชีสำนักใหญ่ สาขาและตัวแทน การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ระบบบัญชีเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และสัญญาก่อสร้างตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงินของธุรกิจดังกล่าว
บรรยาย  อภิปราย ทำแบบฝึกหัดจากข้อมูลจริง การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน ค้นคว้าทาง Internet เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการบัญชี
2.ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์พิเศษ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบแบบแผน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับธุรกิจทุกรูปแบบ และการวางแผนระบบบัญชีสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
1.การมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน และการถามตอบ
2.อภิปรายกลุ่ม
3.ทำโจทย์พิเศษ
4.การสะท้อนแนวคิดจากการกรณีศึกษา
1.สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
2.วัดผลจากการนำเสนอผลงาน
3.สังเกตพฤติกรรมจากการสะท้อนแนวคิด
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
1.การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2.  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
1.ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2.พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
3.พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำรายงานแสดงการเสียภาษี และการใช้ประโยชน์จากเวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.มอบหมายกรณีตัวอย่างซึ่งเน้นการคำนวณจากตัวเลข
2.นำข้อมูลที่ได้มาจากเวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาวิเคราะห์ความแตกต่างของธุรกิจกแต่ละประเทศ
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2. แบบฝึดหัดในห้องเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 11011203 การบัญชีชั้นสูง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค สอบศัพท์ 4, 8, 13, 17, (vocab3,5,6,9,10,14,16) 20,25,20,25,10
หนังสือการบัญชีชั้นสูง 1 ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.tfac.or.th/
http://www.tfac.or.th/
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาผู้เรียนในแต่ละกลุ่มนั้น ผู้สอนของทุกกลุ่มเรียนจะประชุมตกลงกันในกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาที่สอนในแนวทางเดียวกัน และนำมาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการปรับปรุงต่อไป
          กิจกรรมที่จะนำไปสู่การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาโดยนักศึกษา  ได้แก่
          1.1  ผู้สอนจัดกิจกรรมพบนักศึกษาเป็นกลุ่มซึ่งใช้กลุ่มที่ได้จัดไว้ในการมอบหมายงานกรณีศึกษา   เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสาระเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ดำเนินอยู่
          1.2  ผู้สอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน
          1.3  ผู้สอนมอบหมายให้ นักศึกษาแต่ละคนเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่ดำเนินอยู่
          1.4  จัดให้มีการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลางก่อนสอบกลางภาค เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบและสามารถปรับปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุง
การประเมินการสอนโดยผู้ร่วมทีมการสอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการ ดังนี้
             2.1  การประเมินการสอนโดยผู้ร่วมทีมการสอนดำเนินการโดยให้ผู้สอนได้เข้าสังเกตการณ์การสอนของหมู่เรียนอื่น แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อมข้อเสนอแนะ
          2.2  การประเมินการสอน โดยผู้ร่วมทีมการสอนร่วมกันออกข้อสอบและใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามที่ระบุ
          2.3  การประเมินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการทวนสอบข้อสอบก่อนนำไปใช้ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและเห็นชอบข้อสอบก่อนนำไปใช้
การปรับปรุงการสอน ดำเนินการดังนี้
          3.1  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนำผลการประเมินประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา
          3.2  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน ทุกสัปดาห์
การปรับปรุงการสอน ดำเนินการดังนี้
          4.1  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนำผลการประเมินประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา
          4.2  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน ทุกสัปดาห์
จากผลการประเมินประสิทธิภาพในข้อ 1. และ ข้อ2. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการนำไปปรับปรุงการสอนในข้อ 3. แล้วนั้น เพื่อให้การสอนของรายวิชานี้มีคุณภาพอันนำไปสู่การผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี้
          5.1  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน โดยการให้มีอาจารย์ผู้สอนเดิมอยู่อย่างน้อย ๑ คน แล้วจัดอาจารย์ผู้สอนใหม่เข้ามาหากสามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ได้รับมุมมองใหม่จากอาจารย์ผู้สอนท่านใหม่
          5.2  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่ได้รับจากผลการประเมิน