พืชอาหารสัตว์

Forage Crops

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 สามารถจำแนกชนิดของพันธุ์ และคุณค่าทางอาหารพืชอาหารสัตว์ได้
1.2 สามารถนำพืชอาหารสัตว์ไปใช้ประโยชน์ได้
1.3 สามารถปลูก ดูแล การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการจำแนกพันธุ์และคุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
- มีวินัย ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา (1.3)
- เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (1.4)
1.2 วิธีการสอน
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือ ตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน ในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีวินัย ขยัน อดทน และการตรงต่อเวลา
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่สาขาวิชาฯ/คณะ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
มีความรู้และความเข้าใจในจำแนกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว การคัดเลือกและ การขยายพันธุ์ การถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน (2.1)
2.2 วิธีการสอน
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูล เพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษา ด้วยตนเอง และการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
- เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่อง ที่ต้องสร้างความเข้าใจ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทำรายงานรายบุคคล
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน (3.1)
- สามารถใช้ความรู้ในจำแนกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว การคัดเลือกและ การขยายพันธุ์ การถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์ (3.2)
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความ น่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
- มอบหมายงานกลุ่มจัดทำโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- รายงานกลุ่ม
- การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี (4.1)
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.2)
- สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม (4.3)
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์ กับนักศึกษาอื่น และบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความรับผิดชอบ
- ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
- สามารถใช้ Power point ในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (5.1)
- สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล (5.2)
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต (5.2)
- สามารถใช้ภาษาไทยในการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม (5.3)
- ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ นำเสนอและสืบค้นข้อมูล
- การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบ สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล