วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

Sports Science for Health

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าใจหลักโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สามารถจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ฝึกปฏิบัติการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย หลักโภชนาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
1 ชั่วโมง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้

  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (1.1)   มีวินัย  ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม(1.3)
 1.2.1 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัย และพฤติกรรมในการเรียน
 1.2.2  สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน
  1.2.3  เน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
                 1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา
             1.3.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
              มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย  หลักโภชนาการ กิจกรรมทางพลศึกษา การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และกฎ  ระเบียบ  กติกา  มารยาทในการแข่งขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม ให้ได้รับความรู้ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (2.1)
บรรยายและฝึกปฏิบัติ  มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า
                2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร (3.1)
มอบหมายให้นักศึกษาทำการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  สื่อการสอน e-learning และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน     
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบข้อเขียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในเนื้อหาตามที่เรียน
                พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนดในคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
                4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม (4.2)
             4.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (4.3)
                4.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
                4.2.2 การนำเสนอและอภิปราย
               4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
               4.3.2 ตรวจสอบผลงานที่นำเสนอของนักศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน การนำเสนอ การสืบค้นข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทำรายงานโดยการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำเสนอ โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
               การจัดทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน  วิธีการและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (6.1 + 6.2 + 6.3)
6.2.1  ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
6.2.2  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
               6.3.1 ทดสอบการปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
               6.3.2 ทดสอบการปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา พฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา ตลอดภาค การศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ และปัญญา สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน 9 และ 17 10 % และ 10 %
3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตลอดภาค การศึกษา 10 %
4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน วิธีการและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักศึกษา ตลอดภาค การศึกษา 10 %
5 ด้านทักษะปฏิบัติ 1. ทดสอบปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2. ทดสอบปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 13 และ 16 20 % และ 30 %
1. จรวยพร ธรณินทร์. กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาการออกกำลังกาย.ไทยวัฒนาพานิช, 2521.
2. จรินทร์ ธานีรัตน์.  การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา. โอเดียนสโตร์, 2519.          
3. ชูศักดิ์  เวชแพทย์.  “สรีรวิทยาการออกกำลังกาย”  แผนกพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
4. บุญสม  มาร์ติน.  การปฐมพยาบาล.  กรุงเทพมหานคร : พฤกษ์ศิริการพิมพ์, 2503
5. รังสฤษฎ์  เสรีวุฒิชัย.  การออกกำลังกายและการเล่นเพื่อสุขภาพ.  โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538
6. วิริยา  บุญชัย.  การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา. ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
ไม่มี
ไม่มี
           1.1 สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
        1.2 ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
       2.1 สังเกตจากการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
           2.2 ประเมินจากผลการสอบของผู้เรียน
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
         4.1 ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร
         4.2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรม 
         5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิดเรียน หรือ ตามข้อเสนอแนะ
         5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างไกล