การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น

Fundamental Reading and Writing English for B

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นทั้งในชีวิตประจำวันและทางธุรกิจ
เพิ่มเติมเทคนิคการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเชิงธุรกิจ รวมทั้งบทอ่านสั้นๆทางธุรกิจและสถานการณ์งานเขียนเกี่ยวกับธุรกิจ
ศึกษาวิธีการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น โดยให้อ่านบทความทางธุรกิจสั้นๆ และสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่อง รวมทั้งเขียนเพื่อตอบเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง ตลอดจนสรุปความได้
1.1     คุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
1.1.1     มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1.2     มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.1.3     มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.4     มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.1.5     มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล