กลศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Mechanics

ให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กลศาสตร์ แรง และโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกล คิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพื่อไปใช้เรียนในวิชาขั้นสูง และหรือทำงานในด้านวิศวกรรมต่อไป
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร ์แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกล คิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม
วันอังคาร 13.00 – 14.00 น
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา และส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 2. ปลูกฝังด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยาย อภิปราย
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ทำแบบฝึกหัด
จากการทำแบบฝึกหัด
ให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาจับกลุ่มกันสองคนเพื่อทำแบบฝึกหัด
ประเมินจากคะแนนที่ได้
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้นักศึกษาไปศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม เช่นไปศึกษาจากเว็ปไซต์ที่มีการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใกล้เคียงเช่นจาก www.youtube.com ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเมินจากคะแนนที่ได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 3) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 4) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได
1 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 - 17 -
2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 9,17 80%
3 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ ทำแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 20%
1. เอกสารประกอบการสอน
2. D. Gross, et.al, Engineering Mechanics 1: Statics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
3. D. Gross, et.al, Engineering Mechanics 3 : Dynamics ,Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2011
4. J.L. Meriam and L.G. Kraige, Engineering Mechanics Volume 2: Dynamics, 7th edition, John Wiley & Sons
5. Ferdinand P. Beer et.al, Vector Mechanics for Engineers : Statics and Dynamics, 11th edition, McGrawHill