การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต

Design of Equipments and Production System

1. นศ.มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ
2. นศ.มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์เชิงกล
3. นศ.มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจำลองในอุปกรณ์ สำหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ
ศึกษาและปฎิบัติพื้นฐานการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ การจำลอง และการออกแบบอุปกรณ์เชิงกล
วันจันทร์ 9.00 – 10.00 น
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา และส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 2. ปลูกฝังด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา Term Project
สอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
Paper Presentation
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ทำแบบฝึกหัด กรณีศึกษา
จากการทำแบบฝึกหัด กรณีศึกษา
ให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาจับกลุ่มกันสองคนเพื่อทำแบบฝึกหัด
ประเมินจากคะแนนที่ได้
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล การวัด การวิเคราะห์/จัดการกับตัวเลข และการสรุป               เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สาธิตและลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล และการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม สรุปงานที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากงานที่ได้รับมอบหมายและสังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะด้านปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 4 5 3 4 1 2
1 ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1.1. 2.1.1.2 2.1.1.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 25% 25%
2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 25% 25%
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Cengel Y. A. et.al, Fluid Mechanics: Fundamental and Aplication (In Si Units), 2nd Editions.
3. Moran M.J. et al, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 8th Editions.  
4.Walas S. M. Chemical Process Equipment : Selection and Design.
ไม่มี