การใช้และบำรุงรักษายานยนต์

Usage and Maintenace of Vehicles

เข้าใจถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับกฏจราจร  กฎหมายจราจร  การเตรียมการก่อนการใช้ยานพาหนะ  การตรวจสภาพ  การควบคุมบังคับยานพาหนะ  การขับขี่ยานพาหนะในสภาวะต่างๆ  ตามกฎหมายจราจร  มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ  และการบำรุงรักษายานพาหนะ
เพื่อให้การปรับปรุงมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฏจราจร  กฎหมายจราจร  การเตรียมการก่อนการใช้ยานพาหนะ  การตรวจสภาพ  การควบคุมบังคับยานพาหนะ  การขับขี่ยานพาหนะในสภาวะต่างๆ  ตามกฎหมายจราจร  มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ  และการบำรุงรักษายานพาหนะ
1
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
- กำหนดให้นักศึกษาส่งแบบทดสอบและการบ้านตรงตามเวลาที่กำหนด
- ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การเข้าเรียนตรงตามเวลา
- ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
- ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- บรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการที่สำคัญ
- มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษาให้นักศึกษา
- ให้นักศึกษารวมกลุ่มเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อเสริมความเข้าใจทฤษฏีพื้นฐาน
- คะแนนจากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
- คะแนนทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
- คะแนนทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- มอบหมายงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษาให้นักศึกษาได้ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปผลเป็นรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- คะแนนจากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายและคะแนนการนำเสนอ
- สังเกตุจากพฤติกรรมนักศึกษาในการทำงานเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วม
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- ให้ฝึกปฏิบัติจริง
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
- คะแนนทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ฝึกปฏิบัติจริง
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
- คะแนนทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.3 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
1 TEDME932 การใช้และบำรุงรักษายานยนต์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 4.1 การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1, 3.1, 4.1, 6.1 ปฏิบัติในชั้นเรียนและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 2.1, 3.1, 5.1 สอบกลางภาค 8 30%
4 2.1, 3.1, 5.1 สอบปลายภาค 17 30%
- เอกสารจากกรมการขนส่งทางบก
-  เว็บไซด์ https://www.dlt.go.th/
-  การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
          -  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
          -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
          -  พิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา
          -  พิจารณาจากการประเมินของนักศึกษา
          -  พิจารณาจากความเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตร
          -  ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
          -  ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
          -  นำผลการประเมินการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน