โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย

Greenhouse Plants and Animal Waste Man

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การวางแผนและการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์การกำหนดตำแหน่งและการออกแบบการจัดการของเสียออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง และการประเมินต้นทุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
1.1 สามารถเข้าใจหลักการ และทฤษฎีการจัดระบบปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
1.2 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับการผลิตพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
 1.3 สามารถประยุกต์ในการจัดระบบปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
1.4 มีวินัย ความรับผิดชอบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.5 มีความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการทำงาน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การวางแผนและการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์การกำหนดตำแหน่งและการออกแบบการจัดการของเสียออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง และการประเมินต้นทุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
Study and Practice greenhouse plants and animal housing, equipment,livestock farm planning and construction .location and layout. Waste management,new technologies and automatic systems. Transportation and estimation of animal housing construction
75 ชั่วโมง
  (1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 3. มีความขยันและอดทน 4. มีความเป็นไทย
  (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     1. เน้นให้มีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม ในเนื้อหาวิชาเรียน
2. ความมีวินัย ตรงต่อการเข้าชั้นเรียน
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ปริมาณการลอกการบ้านหรือทำทุจริตในการสอบ
5. บูรณาการรายวิชาโดยสอดแทรกความเป็นไทยในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา โดยวิธีสังเกต หรือจากผู้เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากปริมาณการลอกการบ้านหรือทำทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากการกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
  (1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้     1. มีความรู้ตามหลักวิชาการ ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชา
2. มีการแสวงหาความรู้และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์หลักไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้     1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างในหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาวิชา เช่น การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
2. การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
3. บูรณาการความรู้ตามหลักวิชา และทฤษฎีกับชีวิตประจำวัน
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 1. ประเมินการเรียนรู้จากการศึกษาในรายวิชา โดยผ่านการสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ การทำแบบฝึกหัด การทำรายงาน หรือในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได้
2. ประเมินจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  (1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา     1. มีทักษะการคิด 2. มีทักษะในการแก้ปัญหา
3. มีทักษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสอนแบบแก้ปัญหาในแบบสร้างสรรค์
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การใช้ปัญหาเป็นฐานการศึกษา
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   1. ประเมินโดยออกข้อสอบที่นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
2. ประเมินจากรายงาน เช่น จากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
  (1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ     1. มีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตาม
2. ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. มีความสามารถในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อม
5. ปรับตนเองร่วมกับผู้อื่น       
  (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ     1. การสอนโดยเน้นการทำงานกลุ่ม
2. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. การสอนที่เน้นการจัดทำโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ   1. ประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ประเมินจากความสำเร็จของการจัดทำโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
 
1. มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีทักษะในการคิดคำนวณ
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
2. การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. การสอนผ่านระบบเครือข่าย
4. การสอนโดยการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. การศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
2. ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านระบบเครือข่าย
4. ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
6.2สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
6.3สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
ปฏิบัติการในห้องทดลอง
ปฏิบัติภาคสนาม
1.ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย
2.ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 ENGAG505 โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค หลังสัปดาห์ที่ 8 หลังสัปดาห์ที่ 15 30% 30%
2 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.2, 1.3, 3.2, 4.2, 4.3 การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การฝึกปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 30%
อภิพรรณ พุกภักดี 2528 ระบบปลูกพืช ครั้งที่ 2 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
85 หน้า
Buts, Williem C. 1982. Multiple  Cropping and Tropical Farming Systems. Gower Publishing
England, 156p.
Palaniappan, SP. 1985. Cropping systems in Tropics : Principles and Management. Wiley
Eastern Limited, New Delhi, India, 215p
Baldy,C and C.J. Stigter. 1997. Agrometeorology  of multiple cropping in warm climates.
Science Publishers, Inc. 237p
เอกสาร/วารสารระบบการทำฟาร์ม และ agricultural journal
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
1.1  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
1.2  สรุปผลการประเมินการสอน
2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2  การสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
3.1  ปรับปรุงสื่อการสอนและวิธีการสอน
3.2  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน
4.1 ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมายของนักศึกษา
4.2 การประเมินความเหมาะสมของการให้คะแนนโดยคณะกรรมการ
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน