กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1

Fundamental of Agricultural Machinery Mechanics 1

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ 1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของนิวตัน แรงและการหาโมเมนต์ได้ 1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมดุลได้ 1.4 สามารถวิเคราะห์และสามารถเขียนแผนภาพวัตถุอิสระได้ 1.5 สามารถประยุกต์หลักการสมดุลในการหาแรงในโครงสร้างและเครื่องจักรกลได้ 1.6 สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพโดยใช้หลักการสถิตศาสตร์ได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร1เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชากลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2 และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับ หน่วยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ กฎนิวตัน แรง การหาโมเมนต์  การสมดุล การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การประยุกต์หลักการสมดุลในการหาแรงในโครงสร้างและเครื่องจักรกล การแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพโดยใช้หลักการสถิตศาสตร์
3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. ห้อง 212 โทร 089-7079399 3.2 e-mail; kungtubtim@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง 2 อภิปรายกลุ่มและฝึกปฏิบัติงานจริง 3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา š2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา š3 สามารถวัดและประเมินผลด้านการเรียนรู้
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติงานจริงตามหน่วยเรียน โดยนำมาสรุปและนำเสนอ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 2 ประเมินจากการนำเสนองานในการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยเรียน
1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ š2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ตามหัวข้องานในแต่ละหน่วยเรียน และการนำเสนอผลงาน 2 อภิปรายกลุ่ม
1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน 3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี š2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ˜3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม š4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 3 การนำเสนอรายงาน
1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 
1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม š3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFM102 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 10%
2 รายงานผลการทดลอง การทดสอบย่อย 1-15 40%
3 การสอบกลางภาค 7 20%
4 การนำเสนองาน/การรายงาน 1-15 10%
5 การสอบปลายภาค 17 20%
วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร ธีระยุทธ สุวรรณประทีป และสมาน เจริญกิจพูลผล.  2546.  กลศาสตร์วิศวกรรมฉบับเสริมประสบการณ์ ภาคสถิตยศาสตร์ ภาคพลศาสตร์.  ซีเอ็ดยูเคชั่น.  กรุงเทพฯ
เวปไซต์เกี่ยวกับกลศาสตร์พื้นฐาน
1.1การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ