หลักเศรษฐศาสตร์

Principles of Economics

ทราบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทราบบทบาทและหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจแบบต่างๆ ทราบถึงกลไกและแนวคิดในด้านอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพ

ความยืดหยุ่น การแทรกแซงราคาของรัฐบาล

ทราบทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทราบทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต ทราบรายรับและกำไรสูงสุดของผู้ผลิต ทราบดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทราบถึงทฤษฎีปัจจัยการผลิต ทราบถึงผลตอบแทนปัจจัยการผลิต รู้รูปแบบการทำงานของระบบเศรษฐกิจ กลไกและแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค รู้ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค รู้ความหมายและวิธีการคำนวณรายได้ประประชาชาติ เข้าใจองค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ และการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ เข้าใจอุปสงค์และอุปทานของเงิน สถาบันการเงิน เข้าใจภาวะเงินเฟ้อ  ภาวะเงินฝืด เข้าใจทฤษฎีและนโยบายการเงิน  นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ  

เข้าใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจ    

ทราบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทราบบทบาทและหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจแบบต่างๆ ทราบถึงกลไกและแนวคิดในด้านอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพ

ความยืดหยุ่น การแทรกแซงราคาของรัฐบาล

ทราบทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทราบทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต ทราบรายรับและกำไรสูงสุดของผู้ผลิต ทราบดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทราบถึงทฤษฎีปัจจัยการผลิต ทราบถึงผลตอบแทนปัจจัยการผลิต รู้รูปแบบการทำงานของระบบเศรษฐกิจ กลไกและแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค รู้ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค รู้ความหมายและวิธีการคำนวณรายได้ประประชาชาติ เข้าใจองค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ และการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ เข้าใจอุปสงค์และอุปทานของเงิน สถาบันการเงิน เข้าใจภาวะเงินเฟ้อ  ภาวะเงินฝืด เข้าใจทฤษฎีและนโยบายการเงิน  นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ   เข้าใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1. เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบัน                
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ หน้าที่และบทบาทของหน่วยเศรษฐกิจแบบต่างๆ กลไกและแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพ ความยืดหยุ่น การแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งทฤษฎีอรรถประโยชน์ และเส้นความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต ดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมในตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีปัจจัยการผลิต และผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งรูปแบบและการทำงานของระบบเศรษฐกิจ  กลไกและแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค ในด้านการวัดรายได้ประชาชาติ  รายได้ประชาชาติดุลยภาพ องค์ประกอบและตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ  การบริโภค  การออม  การลงทุน   รายได้และรายจ่ายของรัฐบาล  ระบบธนาคาร ตลาดเงิน อุปทานของเงิน  อุปสงค์ของเงิน การกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ ภาวะเงินเฟ้อ  ภาวะเงินฝืด ตลาดแรงงาน  การจ้างงาน นโยบายการเงิน นโยบายการคลังและการว่างงาน ทฤษฎีและนโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
     พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ตรงต่อเวลา  เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มีมโนธรรมสามารถแยกแยะความถูกต้องความดีความชั่ว  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้                

มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความกตัญญู  ความเสียสละ ความอดทน  ความเพียรพยายาม มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.    ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
2.    การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
           มีความรู้ ในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาค กลไกราคา บทบาทหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้บริโภค การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีปัจจัยการผลิต และผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต และแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค ในด้านรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ  องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ  ภาวะเงินเฟ้อ  ภาวะเงินฝืด ทฤษฎีและนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  และมีความรู้ตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้                

มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกหลักสูตรวิชาที่เลือกเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของเศรษฐศาสตร์ในด้านบริหารธุรกิจทางการตลาด  การเงิน  การผลิต  การดำเนินงาน  การจัดองค์การ  ทรัพยากรมนุษย์  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกระบวนการบริหารธุรกิจ  การวางแผน  การควบคุมและการประเมินผล  การดำเนินงาน  การปรับปรุงแผนงาน  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบอย่างเท่าทัน
        
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.    ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
3.    มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือศึกษากรณีศึกษา  และนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
1.    ประเมินผล จากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.   ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย หรือ ศึกษากรณีศึกษา  และการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
    ผู้เรียนสามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม ตลอดจนถึงมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์  โดยมีทักษะทางปัญญาตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้                
3.1.1    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางจากการเรียนเศรษฐศาสตร์ในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2    สามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3    สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้จากเนื้อหาในบทเรียน และใช้ประสบการณ์จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.1.4    มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่เป็นอยู่
3.2.1    การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านการวิเคราะห์ปัญหาสภาพทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
3.2.2    วิเคราะห์กรณีศึกษา  เกี่ยวกับการศึกษากลไกตามแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3.3.1    ประเมินจากเอกสารรายงาน
3.3.2    ประเมินจากกรณีศึกษา
             พัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้  ประสานงานได้   โดยมีทักษะดังกล่าวตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้                
4.1.1    มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2    มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3    มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4  มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์
4.2.1    จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อตอบคำถามในชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์
4.2.2    มอบหมายงานรายกลุ่ม
4.3.1    ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ และคำตอบที่ได้รับในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์
4.3.2    สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
            สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค และสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา  ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการเรียน การทำงานมอบหมายและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี   โดยมีทักษะดังกล่าวตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้                
5.1.1     สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติ และ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในทางธุรกิจ
5.1.2     สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ
5.1.3     สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4     สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5     สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.1.6     ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7     ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และทำรายงานโดยให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.2.2     ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจากข้อมูลบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2.3     การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย
มีความใส่ใจในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายงานกลุ่ม จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อตอบคำถามในชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ และคำตอบที่ได้รับในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
การตรงต่อเวลาในการเข้าระบบออนไลน์ และการส่งงานผ่านระบบออนไลน์  
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1-5 บทที่ 6-10 - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 9 และ 17 ร้อยละ 70
2 บทที่ 1-10 - การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน - การทำรายงาน/งานที่มอบหมาย - การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 20
3 บทที่ 1 - 10 การเข้าชั้นเรียน -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - การตอบคำถามในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
        เอกสารประกอบการสอน และ PowerPoint วิชา  หลักเศรษฐศาสตร์  อาจารย์ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม่
             ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 4. เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์,
                       2548.
             วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค.พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์
                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
             วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน.  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค.พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์
                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
              -    หนังสือพิมพ์วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ
                    ผู้จัดการ ฯลฯ

วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการจัดการ และ เว็บไซด์ข่าวทางธุรกิจ

รายการข่าวทางเศรษฐกิจ หรือข่าวเศรษฐกิจ   
เว๊บบไซด์สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ดังนี้

ตั้งโจทย์/คำถาม ถามนักศึกษาระหว่างในชั้นเรียน และภายหลังจบการบรรยาย การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการวิเคราะห์จากการประเมินผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
4.2  การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีแนวทาง ในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ