ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง

Chassis and Transmission

เพื่อให้นักศึกษา มีความรุ็ เกี่ยวกับระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์  
เพื่อใ้หเนื้อหามีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลที่เปลี่ยนไป 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ศูนย์ล้อ รถยนต์ ระบบเบรก ระบบล่งกำลังและเกียร์รถยนต์
อยู่ที่ความต้องการของผู้เรียน และความประสงค์ของผู้สอน 
 
 
 
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 (1) แสดงออกซึ่งจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการสังเกตุพฤติกรรม ทุกสัปดาห์ 10
2 (1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่าง กว้างขวาง ลึกขึ้ง และเป็นระบบ แบบทดสอบ ทุกสัปดาห์ ที่เรียน 50
3 มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี ความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานมอบหมาย ทุกสัปดาห์ที่เรียน 20
4 (1) แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด็ สามารถรับรู้ความรู้สึกชองผู้อื่น และ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (2) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรคัในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม แบบสังเกตุ ทุกสัปดาห์ที่เรียน 10
5 (1) มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเซิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเชียน อันมีผลทำให้สามารถเช้าใจ องค์ความรู้หรือประเด็นปิญหาได้อย่างรวดเร็ว (2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการลืบด้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย และประยุกต้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกิไฃป็ญหาอย่างเหมาะสม านมอบหมาย ทุกสัปดาห์ ที่เรีนย 10
เอกสาร ระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลัง 
ไม่มี
ให้ค้นคว้า จากห้องสมุด และระบบอินเตอเนต 
แบบ ทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม
ข้อคิดเห็นจากผู่เรียน 
ดูคะแนน ที่ทำได้ 
นำผลที่ได้ มาเป็นแนวทางเพื่อปรับการสอน