เทคนิคก่อสร้าง 1

Construction Technique 1

มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพดินที่เหมาะสมในการรับน้าหนักสิ่งก่อสร้าง ฐานรากแบบต่างๆ โครงสร้างแบบต่างๆ โครงสร้างไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก การก่อสร้างฐานราก เสา คาน พื้น บันได ผนัง หลังคา พื้นช่องกว้างระบบต่างๆ ระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป การก่อสร้างด้านคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญา  ในการนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านทักษะวิชาชีพ   เพื่อเป็นพื้นฐาน การเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพดินที่เหมาะสมในการรับน้าหนักสิ่งก่อสร้าง ฐานรากแบบต่างๆ โครงสร้างแบบต่างๆ โครงสร้างไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก การก่อสร้างฐานราก เสา คาน พื้น บันได ผนัง หลังคา พื้นช่องกว้างระบบต่างๆ ระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป การก่อสร้างด้านคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาและหน้าห้องพัก 
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ    1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
     1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2. มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
     1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้นักศึกษาพร้อมอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม 
     2. สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนในทุกครั้ง 
     3. วิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ  ปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 
วัดและประเมินผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ สอบปลายภาคและปลายภาค พฤติกรรมการเข้าเรียนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน และงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงต่อเวลา
     1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
     2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา       
     3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย การอภิปราย การทำรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย
วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน การอภิปราย การทำรายงาน การค้นคว้า และการสอบกลางภาคและปลายภาค   
     1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  
     2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การทำแฟ้มวิเคราะห์ข่าวตลอดภาคการศึกษา   
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดส่งผลการวิเคราะห์ข่าวทุกสัปดาห์ 
     1. มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
     2. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ทำกิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการทำกิจกรรมกลุ่มและการทำรายงาน
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2    สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  5.1.3    สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น วิเคราะห์และจัดการ สืบค้น ข้อมูลอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานโดยใช้เทคโนโลยี
การสอนโดยใช้ power point ประกอบการบรรยาย การทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และอินเตอร์เน็ต 
วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงาน
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสอนโดยใช้ power point ประกอบการบรรยาย การทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และอินเตอร์เน็ต   
วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงาน การใช้เทคโนโลยีในการรายงาน   
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุลคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDCV019 เทคนิคก่อสร้าง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.3, 2.1,2.3– 3.2 , 4.2 , 5.1 , 6.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 35% 35%
2 1.1,1.3, 2.1,2.3– 3.2 , 4.2 , 5.1 , 6.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 1.7,3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
วิลาวัลย์ คูหาทอง. การรับน้ำหนักบรรทุกของดิน. ชลบุนี : ดัลบลิว ไพล์เทสติ้ง , 2560.
วิทวัส สิทธิกูล. เทคนิคก่อสร้าง. กทม : 2544
https://scheduledatathaicon.wordpress.com/category/
https://eng.sut.ac.th/ce/oldce/Suksun/Chapter2.pdf
https://home.kapook.com/view96763.html
https://www.bhumisiamandconditech.com
https://www.posteckprestressing.com/apps/blog/categories/show/2036184-punching-shear-sedign
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
   1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
   1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
   1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา ทำงาน รอบคอบ การควบคุมงานและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 
   2.1  การสังเกตการณ์การเรียนของผู้เรียน 
   2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา 
   2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 
   3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
   3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน   
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
   4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
   4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
   5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4